I stortingsvedtaket fra 1999 står det at alle veger og anlegg i tidligere Hjerkinn skytefelt skal tilbakeføres til naturen. Beitebrukere på Dovrefjell ønsker å bevare deler av vegstrekningene. (Foto: Illustrasjonsfoto/Astrid Kvam Helset)

I stortingsvedtaket fra 1999 står det at alle veger og anlegg i tidligere Hjerkinn skytefelt skal tilbakeføres til naturen. Beitebrukere på Dovrefjell ønsker å bevare deler av vegstrekningene. Foto: Illustrasjonsfoto/Astrid Kvam Helset

Fylkesmannen:

Får fjerne deler av ringvegen

Structor AS har fått medhold i klagene på vegfjerning både hos Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Både Lesja, Dovre og Oppdal har behandlet Structor/Forsvarsbyggs søknader om å fjerne store- og lille ringveg i tidligere Hjerkinn skytefelt. Vegsene strekker seg over de tre kommunene, og det har vært ulike vedtak i sakene. Lesja avslo søknaden, Oppdal godkjente søknaden om fjerning, og Dovre godkjente deler av vegfjerningen.

Dovre avslo søknaden om å fjerne deler av ringvegen mellom Maribu og sør for Buahøe, men har innvilget søknaden om å fjerne noen kortere vegstrekninger ved HFK-sletta, Haukberget og til Storranden fra lille ringveg. Structor/Forsvarsbygg på vedtakene i Lesja og Dovre.

Vegen mellom Grisungen og frem til Hjerkinn er ikke søkt om å fjernes.

Settefylkesmann

Fylkesmannen i Hedmark var sette-fylkesmann for Oppland i klagebehandlingen, siden Oppland har verneplanprosessen på Hjerkinn. Klagen til Structor/Forsvarsbygg ble tatt til følge, og fylkesmannen opphevet punktet i vedtaket til Dovre som avslo søknaden om å fjerne de to aktuelle vegstrekningene.

«Kommunen har i sin klagebehandling vist til at det pågående vernearbeid viser to alternative verneforslag og at løsningene ennå ikke er valgt for graden av tilbakeføring. Stortingsvedtaket er 18 år gammelt og en må forvente at andre løsninger kan bli valgt underveis. Fylkesmannen viser til at ingen av de omsøkte vegene har vært aktuelle for bevaring i det verneforslaget som nylig har vært på høring. Det er lagt frem to vernealternativer til høring jf. egen prosess i Stortinget for Snøheimvegen med endelig vedtak høsten 2017 og føringer i brev av 02.07.2015 fra Klima- og miljødepartementet, jf. også det som er sitert i klagen fra Structor. Vernealternativ 2 åpner kun for at vegene markert med blå linje i figur 5 ovenfor kan bestå. Stortinget har senest høsten 2013 vært klare på at «dei andre vegane i området skal sanerast

som føresett, i tråd med prosjektplanen for naturrestaureringsarbeidet», jf. Prop. 1 S 2013-2014. Fylkesmannen kan etter dette ikke se at kommunen har tilfredsstillende hjemmel for sitt delvise avslag på søknaden»,skriver fylkesmannen i sin begrunnelse.

Må behandle søknaden på nytt

Lesja kommune avslo søknaden om å fjerne vegstrekningen mellom Maribu og Grisungen, med hjemmel i naturmangfoldloven. Derfor har Miljødirektoratet opphevet vedtaket, og bedt kommunen behandle søknaden på nytt, etter plan- og bygningsloven, Structor hevdet i sin klage at kommunens vedtak etter naturmangfoldloven var ugyldig da paragrafen som var brukt er ment brukt på tiltak som vil kunne skade verneverdiene og ikke på omsøkt tiltak som vil være i tråd med formålet om å ivareta verneverdiene.

Lesja kommune må da behandle søknaden fra Structor på nytt.

Starter med vegfjerning

Har snart saumfart skytefeltet to ganger

Hele Hjerkinn skytefelt er nå å regne som ryddet én gang. Det gjenstår kun 33 kvadratkilometer før skytefeltet er ryddet to ganger.

Prosjektleder for naturrestaureringen på Hjerkinn, Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg Skifte eiendom, fortalte i fjor at det manglet 33 kvadratkilometer før skytefeltet er saumfart to ganger. I år fortsetter manngarder på jakt etter blindgjengere og eksplosivrester, og Forsvarsbygg starter arbeidet med å tilbakeføre flere vegstrekninger.

Verneplan på trappene

Både Lesja og Dovre kommunener mente det må avventes med vegfjerningen til verneplanen for Hjerkinn skytefelt er ferdig. Her er høringsfristen gått ut, og fylkesmannen i Oppland skal sende sin til tilrådning til Miljødirektoratet den 15. juni. Etter dette skal Miljødirektoratet sende sin tilrådning til klima- og miljødepartementet, som i sin tur skal sende ut sitt forslag til andre departement, før avgjørelsen om vern blir tatt i Kongen i statsråd.

I vernealternativ to er vegen mellom Grisungen og Hjerkinn, samt Snøheimvegen foreslått bevart. I stortingsvedtaket fra 1999 står det at alle veger og anlegg i tidligere Hjerkinn skytefelt skal tilbakeføres til naturen. Beitebrukere på Dovrefjell ønsker å bevare deler av vegstrekningene. Spørsmålet om Snøheimvegen blir avgjort i budsjettforhandlingene i Stortinget i høst, og kan ha en presedens for avgjørelsen om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt.

Vigga har omtalt klagene om vegfjerning tidligere, her er sakene i kronologisk rekkefølge:

Klage til fylkesmannen eller departement

Lesja kommune sto fast om vedtaket å avslå søknaden fra Structor/Forsvarsbygg om å fjerne deler av ringvegen i Hjerkinn skytefelt. Klagen ble sendt til Fylkesmannen i Oppland, men om de skal behandle den er ikke visst ennå.

 

Vegklage avgjøres av fylkesmannen

Forvaltningsstyret i Lesja opprettholdt vedtaket om å nekte vegfjerning i Hjerkinn skytefelt.

 

Dovre sier også nei

Lesja kommune sa nei til Forsvarsbyggs søknad om å fjerne deler av ringvegen før verneplanprosessen for Hjerkinn er ferdig. Nå sier også Dovre nei til vegfjerning.

- interaktivt kart over vegene

Klager på avslag

Forsvarsbygg har nå sendt klage på avslaget de fikk om å fjerne veger i Hjerkinn skytefelt.

Sier nei til vegfjerning

Lesja kommune gir ikke tillatelse til fjerning av veg i det tidligere skytefeltet.

 

Mer å lese på Vigga:
 
Leses nå:
 

Nyåpning på Dombås

Opplevelser til lands og til vanns.

Fredag åpnet Dovrefjell Adventures på Dombås.

Nei fra forvaltningsstyret

Godkjente ikke nytt vald

Grunneiere på Lesjaskog vil danne eget grunneierlag. Det sa forvaltningsstyret nei til.

Dovre på topp

Dovre er vinneren av Kommunebarometeret 2017. Lesja er på 14 plass av landets 427 kommuner.

Fortsatt stort behov for investeringer

Kristian Flagestad jobber med en søknad om tilskudd til Innovasjon Norge som han håper vil bli godkjent. Da går byggestarten på tilbygg til fjøset neste år.

«Landslaget» mot Dombås Old Boys

Scoret mot Grodås

Dombås Old Boys tapte riktignok 1-4 mot «landslaget», men Jan Inge Haugen kan likevel skryte av å ha scoret mål med Frode Grodås som keeper.

Vil utvikle perlen i sentrum

Sjogg Event vil finne ut om det er mulig å utvikle det de mener er «perlen» i Dombås sentrum - Dombåshaugen.

Redaktørskifte

Fra og med torsdag denne uken tar Astrid Kvam Helset over redaktørrollen i Vigga.

Sondre og Tanya

Øverst på verdensrankingen

Etter å ha vunnet World Master i Sveits ligger nå danseparet Sondre Olsen-Bye og Tanya Georgiievska øverst på rankingen i Boogie Woogie.

Hektisk ryddesesong

Nå skal vegene fjernes i skytefeltet.

Eiendom skifter eier

Se eiendomsoverdragelser for den siste måneden på vårt interaktive kart.

Neste uke kommer Grodås, Halle, Sundby og flere

Byr opp til stjerneduell

Det er noe uklart om det er tidligere landslagsspillere eller lokale Old boys-spillere som regnes som stjerner, men Old boys lover en real showkamp den 15. juni.

Nyetablert selskap

Tilbyr opplevelser til lands og til vanns

Ole Johan Steinvik satser nå sammen med Jo og Andreas Holum i et nytt aktivitetsselskap.

Mål oppnådd:

Eliteokse fra Lora

Mange års arbeid har endelig gitt resultater for Ole Bjørner Flittie. Onsdag fikk han kåret sin første NRF eliteokse.