WWF og saksgang i Lesja

– Dette handler ikke dette om en er for eller mot opprydding av plast, eller for eller mot WWF, men om politisk saksgang og ryddighet, skriver Lesja Sp.
Debatt

Fylkesmannen har sendt anmodning til kommunen om å opprette en kommunekomite til TV-aksjonen, og kommunedirektøren har sendt en innstilling til vedtak til formannskapet. Dette har blitt gjort hvert år, så begge partiene som er representert i formannskapet har vært kjent med at sak om TV-aksjon skulle opp. Formannskapets sammensetning er basert på valgresultatet og forhandlinger i etterkant av valget. Vedtaket i formannskapet ble å ikke støtte TV-aksjonen, med 3 mot 2 stemmer. Formannskapsmøtet var et åpent møte, uten presse tilstede. Diskusjonen var saklig, men det kan være greit å nevne at en representant ga uttrykk for at det var et personlig syn som var lagt til grunn for å støtte WWF mens den andre kvittet det for siden Sp hadde flertall likevel. Det var heller ikke ukjent for det ene Ap-medlemmet at det ville komme et annet forslag enn det kommunedirektøren innstilte på. Likevel var samtlige formannskapsmedlemmer enige om at saken var ferdigbehandlet i formannskapet etter at vedtaket var gjort.

Partigruppene har hatt all anledning til å diskuterte denne saken i forkant av formannskapsmøtet, og allerede i januar var saken omtalt i presse. Det er derfor vanskelig å se hvorfor Arbeiderpartiet ikke hadde diskutert saken i forkant av formannskapsmøte. Den var like prinsipiell og kontroversiell før den kom opp i formannskap. Når en ikke oppnår størst oppslutning på valgdagen må en forvente at en ikke alltid får gjennomslag for sitt syn i formannskap og i andre utvalg. Høyre i Lesja har også skrevet innlegg om saken i sosiale medier. Det er grunn til å minne om at Høyre valgte å stille seg på sidelinja i konstituerende kommunestyremøte i oktober, der de krevde forholdstallsvalg og mistet derfor plasser i flere utvalg. I tillegg vil vi presisere at vi er 8 representanter i Sp si kommunestyregruppe, ikke 7 slik Høyre har skrevet.

Ap burde fremma krav om at saken skulle opp i kommunestyret før den kom opp i formannskap og før den ble stemt over. Det tok nesten ei uke fra saken ble behandlet i formannskap til det kom spørsmål om ta den opp i kommunestyret, etter fristen for å sende inn interpellasjoner og saker til åpen post. Dette skaper presedens for hvilke små og store saker som skal tas opp i kommunestyret. Det handler også om delegeringer av saker mellom administrasjonen, utvalgene og kommunestyret. Behandles denne saken utenom reglementet legger en til rette for at saker en ikke får gjennomslag for i utvalgene, etter en runde på Facebook, kan få omkamp i kommunestyret. Det blir et uryddig politisk landskap hvis saker som medlemmene kommer til enighet om i formannskap skal avgjøres der, mens saker det ikke nås enighet om skal gå videre til kommunestyret.

Det er også uforståelig at i koronaens tid så får ungene i Lesja skolemusikk forbud mot å gå fra hus til hus og samle inn pant til inntekt for korpset, mens ungdommer skal tvinges til å gå fra dør til dør for å samle inn penger til WWF. Det er fortsatt korona i oktober, og en burde kanskje oppfordra til innsamling på Vipps uansett. Fylkesmannen burde vært på banen her i akkurat det spørsmålet. Lesja har heller ikke gitt forbud til sine innbyggere om å gi penger, det er oppfordret til å gi penger via vipps. Dette handler derfor reelt sett om kommunen skal støtte TV-aksjonen med 15 000 kr eller ikke. Selv om det er øremerket plastinnsamling går støtten likevel til WWF. Det kan ikke være noen kommuner som har beitebasert næring som kan støtte WWF. Representerer Lesja Ap og Lesja H her velgerne sine?

Oppsummert handler ikke dette om en er for eller mot opprydding av plast, eller for eller mot WWF, men om politisk saksgang og ryddighet. Skal denne saken behandles av kommunestyret, må det bli på neste kommunestyremøte. Kommunestyrets egne frister skal overholdes.


Lesja Senterparti - Mariann Skotte, Ronald Kikut, Ellen S. Syse, Bjørn Magnus Tordhol, Eirik Sæther, Bjørner Flittie, Per Inge Skotte, Jo Mosenden, Trude Tokle