«Alle med på Lesja-laget» – offensiv satsing på enkelteleven

Debatt

Lesja har over år scoret høyt på kvalitet i skolen. Men også i Lesja er det elever som sliter med skoletilknytning, trivsel og mestring. Derfor er det bra at vi har en fremoverlent skoleadministrasjon som har sørget for at Lesja som en av få Innlandet-kommuner fikk god uttelling på midler til LOS-prosjektet som skal bidra til at ungdom gjennomfører og trives bedre på skolen.

Skolevegring og frafall i videregående skole er en problemstilling som representerer en stor utfordring for skoleverket og de det rammer. Uten god hjelp kan konsekvensene for den enkelte bli omfattende, og de samfunnsøkonomiske kostnadene betydelige. Gjennom LOS-ordningen får ungdom som trenger det personlig og tilrettelagt oppfølging. Målet er å styrke tilknytningen til skolen, bidra til trivsel og mestringsfølelse og slik bidra til å bedre skoleprestasjonene og øke gjennomføringen i videregående opplæring. Ordningen skal legge til rette for mer samordnede tilbud og tettere oppfølging av ungdom som er i en vanskelig situasjon.

Nylig fikk Lesja kommune kr. 375.000 av totalt 9,3 mill. kr som deles ut i 2020 av Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (BUFDIR) til LOS-arbeid. Pengene er tildelt prosjektet «Alle med på Lesja-laget» som vil være et godt tiltak i forhold til å gjøre en målrettet innsats for å ivareta og følge opp sårbare ungdommer som er risikoutsatt for å droppe ut fra skolen, og som sliter med å få en framtidsrettet utvikling og å utnytte de muligheter som finnes hvis forholdene blir lagt til rette.

Lesja kommune skrev i sin søknad at «det vil bli lagt opp til en samordnet innsats der kommunen vil trekke veksler på de erfaringer og den organiseringen som kommunen i dag har rettet mot barn og ungdom, men med økt fokus og innsats mot de mest utsatte i denne gruppen. De ulike tjenesteområdene i kommunen vil samarbeide og styre tiltaket for å oppnå best mulig måloppnåelse».

Slik uttrykker en kommune som er fremoverlent i sin skolesatsing seg!