DEBATT:

Vil regjeringa ha kjøtfritt jordbruk?

Debatt

Den 8. januar 2021 presenterte regjeringa tilrådinga frå Klima- og miljødepartementet Klimaplan for 2021-2030. Denne meldinga presenterer politikken til regjeringa for å redusere klimagassutsleppa i perioden 2021 – 2030. Spesielt utslepp frå transport og jordbruk er med i meldinga.