Svar på innlegg fra Lesja Sau og geit og Lesja Beitesamlag:

Tap av sau 2020 og erstatningsoppgjøret for Lesja

Avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet, svarer på innlegg fra Lesja Sau og geit og Lesja Beitesamlag i Vigga 28. januar.
Debatt

Lesja Sau og Geit og Lesja Beitesamlag tar i avisa Vigga den 28. januar opp en del problemstillinger knyttet til rovviltforvaltningen, tapssituasjonen av sau i utmark og den «strenge» praksisen Statsforvalteren har for å gi erstatning til sauebrukere i Lesja.Ifølge innlegget ble det i 2020 tapt 1080 sauer på utmarksbeite, mens bare 580 ble erstattet som tapt til fredet rovvilt. Ut fra disse tallene kan det se ut til at Statsforvalteren var «streng» og erstattet en lav andel (om lag 54 prosent) av tapet i utmark. Vi mener at disse tallene er noe misvisende og vil nedenfor forklare hvorfor og samtidig ta med noen tall for Lesja for rovvilterstatningsoppgjøret 2020.

Når saueeier søker Statsforvalteren om erstatning om rovviltskade for et antall sau tapt på utmarksbeite, så gir vi erstatning for alle sauer som er undersøkt av Statens naturoppsyn og blitt dokumentert tatt av freda rovdyr.

For resten av tapet, må det gjøres en skjønnsmessig vurdering av hvor stor del som kan sannsynliggjøres som tap til rovvilt.

Etter erstatningsforskriften skal vi gjøre fratrekk for normaltap, det vil si tapet av husdyr som erfaringsmessig inntreffer i en besetning på utmarksbeite uten forekomst av rovvilt. For Lesja er standard normaltap på 1,5 prosent for søyer og 3 prosent for lam.

Fire av søkerne på Lesja har ellers fått fastsatt lavere normaltap enn dette. I tillegg er det slik at ingen kan få erstatta flere dyr enn det de søker på.

29 saueeiere på Lesja søkte om rovvilterstatning i 2020 for totalt 829 sauer. Disse hadde til sammen om lag 12 000 av de 18 000 sauene som ifølge tall fra Organisert beitebruk (OBB) ble sluppet på utmarksbeite i kommunen.

Statsforvalteren har gått gjennom alle søknadene fra Lesja for tapsåret 2020 på nytt. Vi har sett på hvor mange dyr hver enkelt bruker maksimalt kunne få erstatta og sammenlignet dette med hva hver enkelt faktisk fikk erstatta.

På Lesja kunne maksimalt 631 sauer erstattes (47 søyer og 584 lam). Gjennomgang av erstatningsoppgjøret for 2020 viser at 608 sauer (45 søyer og 563 lam) ble erstatta som tapt til rovvilt. Totalt ble 96,4 prosent av de sauene som kunne erstattes, erstatta.

Gjennomgangen viser også at 24 brukere (av totalt 29 søkere på Lesja) for året 2020 fikk erstatta alle de sauene som kunne erstattes. Fem brukere fikk ikke full erstatning.

I Lesja går mye sau langt inne i fjellet og over store områder med fast tilhold av jerv, og med årvisse sauetap.

Statsforvalteren har derfor stor forståelse for belastningen for den enkelte sauebruker, og at selv med stor egeninnsats kan være vanskelig å finne sauekadaver, og finne kadaver tidsnok, til å kunne påvise sikker dødsårsak.

I Lesja ble det dokumentert 12 lam (fordelt på 9 brukere) drept av fredet rovvilt i 2020. Resten, i alt 596 sauer, ble sannsynliggjort tapt til fredet rovvilt. Dermed erstatta vi i Lesja 51 sauer for hver sau som var dokumentert tatt av fredet rovvilt. I Innlandet ellers ble det erstatta 13 sauer for hver sau som var dokumentert tatt av fredet rovvilt.

Avslutningsvis mener vi at det vil være vanskelig å redusere sauetapene i Lesja ytterligere så lenge vi ligger godt over bestandsmålet på jerv. Den viktigste innsatsen for å redusere jervebestanden er lisensfelling og båsfangst. Der har Lesja alene hatt gode resultater i flere år, men det har ikke vært nok. Derfor har både Statsforvalteren og Rovviltnemnda i region 3 bedt om bistand fra Miljødirektoratet for å bedre situasjonen. Vi må håpe at vær- og føreforhold slår til og at Statens naturoppsyn lykkes med sin innsats denne vinteren for å bidra til at jervebestanden beveger seg nærmere målet for vårt område.