– Bør vi ha en rådgivende folkeavstemning i Innlandet fylke om ny sykehusstruktur?

Debatt

Det foreligger for tiden en rekke forslag og meninger om ny sykehusstruktur i Innlandet. Det er utarbeidet en rekke uttalelser og utredninger gjennom en svært lang periode uten at det foreligger konkrete resultater.

For Pensjonistforbundet Oppland er det viktig å få frem hva brukerne og pasientene ønsker. Det er stemmen til befolkningen som trenger spesialisthelsetjenester som bør tillegges betydelig vekt ved de ulike plasseringsalternativer og strukturer.

Lokale politiske og bedriftsøkonomiske prinsipper bør vike for de ønsker som brukerne av tjenestene i dag, og fremtidige brukere, ønsker. Dessverre er det slik at helseforetaksloven, som er bygget opp etter modell av aksjelovgivningen, legger stor vekt på bedriftsøkonomiske modeller og prinsipper.

Men det bør ikke undervurderes at brukere og pasienter har rettigheter etter pasient- og brukerettighetsloven, lov om psykisk helsevern og en rekke andre lover og forskrifter. I tillegg har helsepersonell og spesialisthelsetjenesten et ansvar for at målgruppene får forsvarlig helsetilbud og behandling.

Det er denne balansegangen mellom rettigheter og plikter som bør får et større fokus i dagens sykehusdebatt. Faglig forsvarlighet er en rettslig standard som må tillegges betydelig vekt når sykehusstrukturen vedtas. I et fylke som i utstrekning er vesentlig større enn Danmark, er det selvfølgelig komplisert å få til kompromiss- vedtak om lokalisering og funksjonsfordelinger.

Pensjonistforbundet Oppland mener at det bør avholdes en rådgivende folkeavstemning med noen få konkrete forslag om lokaliserings- og funksjonsmodeller for de fremtidige sykehusene i fylket i forbindelse med Stortingsvalget til høsten 2021.

Alternativer til modeller har som kjent vært utredet i mange år, og en utsettelse på et halvt år for å få frem folkemeningen ved en rådgivende avstemning er ikke noen vesentlig utsettelse. Det er viktig å lytte til brukernes røst, som er befolkningen i Innlandet. Beslutningsfatterne har en gylden mulighet med en kort utsettelse til å ivareta brukernes behov.