Uakseptable korte høringsfrister undergraver demokratiet

Nyvalgt styre i Naturressurskommunene bestående av: (bak f.v.) Gyro Heia, Hanne-Berit Brekken, Sigmund Lier (leder), Tor Egil Buøen, Per Sverre Kvinlaug, Hanne Alstrup Velure (nestleder), Jon Rolf Næss, Geir Morten Waage, (foran f.v.) Kjell Idar Juvik, Torfinn Opheim, Stian Brekkvassmo. 

Debatt

Kommunene er en viktig del av vårt demokrati. Kommunene er viktige høringsinstanser og prinsippet om lokalt selvstyre er grunnlovfestet. I Europarådet Charteret av 15. oktober 1985 – som Norge har ratifisert fremgår at en del av kommunenes inntekter skal komme fra lokale skatter og avgifter.

Til tross for dette opplever kommunene at regjeringen sender på høring lovsaker som angår kommunenes rettigheter og inntekter med høringsfrist som løper i sommerferien. Et ferskt eksempel er forslag om vindkraftavgift de de berørte kommuner, hvor høringsfristen var satt til 3. august. Et annet eksempel er endrede regler om grunnrenteskatt, med høringsfrist 4. august. Så korte høringsfrister går det ikke mulig for kommunene å få behandlet forslagene i kommunestyret eller formannskap.

Naturressurskommunene – som organiserer 230 kommuner – reagerer på at stadig flere saker av stor betydning for kommunenes rettigheter, plikter og inntekter sendes på høring med korte frister, som ofte inkluderer ferier. Tilsvarende reagerer Naturressurskommunene på at viktige lovsaker fremmes som den del av behandlingen av Statsbudsjettet, som undergraver normal prosedyre med høringer og lovproposisjoner – og grundige konsekvensutredninger. Budsjettforhandlingene innebærer ofte forhandlinger mellom de ulike partier – som kan innebære at saker av stor betydning for kommunene ikke får den nødvendige oppmerksomhet, eller som ofres for at partiene skal få gjennomslag for sine hjertesaker.

Naturressurskommunene mener at denne praksisen er svært uheldig. Skattelovgivningen bør ha langsiktige perspektiv – og stadige endringer uten nødvendig forarbeider og konsekvensanalyser har forårsaket en rekke rettssaker mot kommuner, som burde ha funnet sin løsning politisk og ikke i rettsapparatet.

Av styret i Naturressurskommunene:

  • Nettverket for Petroleumskommunane (NPK), Sigmund Lier og Hanne-Berit Brekken
  • Landssamanslutninga om Vasskraftkommunar (LVK), Torfinn Opheim og Jon Rolf Næss
  • Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), Hanne Velure og Tor Egil Buøen
  • Industrikommunene Geir Waage og Per Sverre Kvinlaug
  • Kommunekraft Kjell-Idar Juvik og Stian Brekkvassmo
  • Landssamanslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK), Gyro Heia