Jo, dagens skogbruk er bærekraftig

Liggende død ved.  Foto: Silje Ludvigsen

Debatt

Mangfoldet av arter i norske skoger er ikke truet. Den systematiske overvåkingen fra Landsskogtakseringen viser at i løpet av de siste tiårene har vi fått mer gammelskog, mer død ved, flere grove trær, gamle trær og mer lauvskog, samtidig som vi driver et moderne skogbruk. Det har blitt bedre livsbetingelser for sårbare og truede arter og det biologiske mangfoldet i norske skoger er i positiv utvikling. Vi savner at dette er en del av ordskiftet om skogbruk og artsmangfoldet.