Fylkesmannen må avgjøre

To saker blir oversendt fra Lesja kommune til Fylkesmannen i Oppland, for avgjørelse.

  Foto: Vigga/arkiv.

New Articles

Den første saken er striden om veirett på turstien fra Lorkroken til Lorkvenne. Enkelte av grunneierne har satt opp stengsler, hengelåser og påskriften «Privat» på grindene, og ble pålagt av Lesja kommune å fjerne dette. Kommunen viser til Friluftslivloven og mener stengingen er ulovlig, da de vurderer de inngjerdede områdene som utmark. Medfører vurderingen riktighet, er stien, som nå er sperret, omfattet av allemannsretten.

Mot grunneiernes vilje
Grunneierne som klager på vedtaket viser til at veien er anlagt uten tillatelse og mot deres vilje. De ønsker å ta i bruk området til innmarksbeite og mener videre at ferdselen som nå går gjennom området ikke skjer hensynsfullt og med tilbørlig aktsomhet, da rundt 4000 besøkende årlig dirigeres gjennom beiteområdet, og at beitedyr til stadighet slippes ut av det inngjerdede området. Grunneierne påpeker at det også finnes andre atkomstveier til Lorkvenne som bør kunne benyttes.
Saken blir nå altså oversendt Fylkesmannen for avgjørelse.

Usaklige hensyn
Den andre saken som nå blir oversendt Fylkesmannen gjelder Grøna grunneigarlag sin søknad om opprettelse av vald for hjort, elg og rådyr. Kommunens avslag er begrunnet med at arealet som er omsøkt, har en struktur som gjør det lite egnet som eget vald og jaktfelt. Advokatfirmaet Thallaug har på vegne av Grøna grunneigarlag påklaget avslaget, peker på at grunneierlaget oppfyller alle krav til å få sin søknad om vald godkjent, og at kommunens avslag bygger på utenforliggende og usaklige hensyn. De mener derfor at avslaget er ugyldig og ber saken oversendt til Fylkesmannen for behandling omgående, slik at det kan fattes et korrekt vedtak før jaktsesongens start.