Gravde uten tillatelse

Det er beordret full stans i gravearbeidet som foregår mellom Hondyrju og Fokstua, etter at det er kommet frem at det ikke er søkt om tillatelse.

Det er påbegynt gravearbeid uten tillatelse i landskapsvernområde og naturreservat ved Fokstua. 

New Articles

Nasjonalparkforvalter i Dovrefjell nasjonalparkstyre Carl S. Bjurstedt ble oppmerksom på gravingen under en tjenestereise over fjellet. Nasjonalparkstyret hadde ikke mottatt noen henvendelse om saken, og det hadde heller ikke Fylkesmannen. Statens naturoppsyn ble varslet og disse beordret arbeidet stoppet umiddelbart, etter nærmere undersøkelser.
Bjurstedt bekrefter at det er utført graving både i landskapsvernområdet og i naturreservatet.
- Landskapsestetisk er dette uheldig. De har ikke tatt hensyn de ville bli pålagt om de hadde søkt, blant annet har de brukt unødvendig stort og tungt utstyr. De ville trolig blitt pålagt en annen trasé, i kanten av sykkelveien hele veien frem til Fokstugu. Videre er minst to automatisk fredede kulturminner ødelagt, sier han.


Det er firmaet Netel AS som står ansvarlige for gravearbeidet, som dreier seg om en kabelgrøft. Firmaet har brukt entreprenører fra regionen til arbeidet, og disse har vært uvitende om at tillatelse ikke har vært innhentet.