Statsbudsjettet anslår vekst i frie inntekter for kommunene

Mer midler til fjellandbruket og 50 millioner til rydding på Hjerkinn.

Finansminister Siv Jensen la i dag fram forslaget til Statsbudsjett for 2019.  Foto: Rune Kongsro

New Articles

Statsbudsjettet 2019 som ble lagt fram mandag foreslår ingen store tiltak som får spesiell konsekvens for Lesja og Dovre.

Regjeringen sier de har prioritert vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser også i budsjettet for 2019, og satsingen på kunnskap, samferdsel, helse og et godt tjenestetilbud i kommunene fortsetter.

Det blir dyrere drivstoff, alkohol og tobakk. Samtidig er det foreslått lavere el-avgift og lavere skatt. Dette gjelder både eiendomsskatt, formueskatt, selskapsskatt og skatt for privatpersoner. Sukkeravgiften kuttes for sjokolade, men ikke for brus og saft. Det er også foreslått å kutte i støtten til glutenfri diett, og at studenter må fullføre en grad for å få omgjort 40 prosent av lån til stipend.

Ellers i Oppland skal Otta flomsikres og krysset på Selsverket utbedres. Det satses også mye på E16 gjennom Jevnaker og Valdes. Heimevernet skal også øve mer i Oppland.

Dette er det regjeringen skriver om Statsbudsjettet 2019 for Opplands del:

Kunnskap

 • Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på økt lærertetthet for 1. – 10. trinn, og vil bevilge 36,8 millioner kroner i øremerket tilskudd.
 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt 16 millioner kroner til ny ordning med fylkesvise mobbeombud. Hvert fylke vil få 500 000 kroner til ordningen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge til sammen over 200 millioner kroner til tre ordninger som vil hjelpe flere innvandrere ut i arbeid og hjelpe flere ungdommer med kort botid til å fullføre videregående. Det er en økning på 60 millioner kroner siden 2018.

Samferdsel

Vei        

 • E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum, Ringerike kommune i Buskerud og Jevnaker kommune i Oppland 
  Anleggsarbeidene startet i 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2021. Arbeidene med lokalveinettet ventes ferdigstilt i 2022. Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 520 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.         
 • E16 Filefjell, Lærdal og Vang kommuner 
  For å sikre rasjonell fremdrift i byggingen av igangsatte delstrekninger foreslås det bevilget 179,7 millioner kroner til E16 over Filefjell i 2019. Det prioriteres å videreføre utbyggingen av delstrekningen Øye – Eidsbru i Oppland.         
 • E16 Bagn – Bjørgo i Sør- og Nord-Aurdal kommuner 
  Anleggsarbeidene startet i august 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk oktober 2019. Regjeringen foreslår å bevilge 310 millioner kroner i 2018. I tillegg er det lagt til grunn at 4 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.
 • E16 Tveit bru, Vang kommune 
  Det prioriteres å bygge ny bru på E16 ved Tveit i Oppland.        
 • E6 Selsverket, Sel kommune 
  Det prioriteres å starte opp arbeidene med å utbedre et trafikkfarlig kryss på E6 ved Selsverket i Oppland.        
 • E6 Vedemselva – Smidesag, Øyer og Ringebu kommuner 
  Det settes av midler til veilys langs E6 på strekningen Vedemselva–Smidesang i Oppland.        
 • E6 Skurva – Lillehammer helsehus, Lillehammer kommune 
  Av mindre tiltak foreslås videreføring av utbygging av gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen Skurva – Lillehammer helsehus.
 • Rv. 4 Hans Mustadsgate – Wergelandsgate, Gjøvik kommune 
  Av mindre tiltak foreslås videreføring av utbygging av gang- og sykkelvei langs rv. 4 på strekningen Hans Mustadsgate – Wergelandsgate.
 • Planlegging
  Reguleringsplan for utbedringsstrekning E16 Fagernes – Øye (Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang kommuner).

Jernbane        

 • InterCity Dovrebanen: Hensetting Hove, Lillehammer kommune 
  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 106 millioner kroner til ferdigstilling av detaljplan og grunnerverv i 2019. Prosjektet omfatter ny sporplan for hensettingsområdet og tilrettelegging for servicefunksjoner. Det er behov for økt hensettingskapasitet for både dagens materiell og for nytt materiell fram mot tilbudsforbedringene som er planlagt fra 2026.         
 • Jaren stasjon, Gran kommune 
  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 754 millioner kroner innenfor programområdet "Kapasitetsøkende tiltak". Dette til å planlegge tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, og som gir en robust infrastruktur og økt kapasitet i jernbanenettet. I Oppland prioriteres hensettingsanlegg på Jaren.        
 • Kvam stasjon, Nord-Fron kommune 
  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 431 millioner kroner til tiltak rettet mot å bedre vilkårene og øke kapasiteten for godstransport på jernbanen. Dette kan bidra til å flytte mer godstransport over til tog. Det skal planlegges videre for flere kryssingsspor, sanering av planoverganger og terminaltiltak. I Oppland prioriteres bygging av kryssingsspor ved Kvam.        
 • Vedlikehold og fornying 
  Regjeringen foreslår å bevilge 4 389 millioner kroner til vedlikehold i 2019. I tillegg kommer midler til ERTMS-prosjektet som tidligere omtalt. Av vedlikeholdsmidlene skal minst 2 160 millioner kroner anvendes til fornying. Dette omfatter større systematiske tiltak for å ivareta den langsiktige funksjonaliteten og standarden i anleggene, samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk.
 • Programområde «Sikkerhet og miljø» 
  Regjeringen foreslår å bevilge 360 millioner kroner til tiltak for å opprettholde eller forbedre sikkerheten og miljøet rundt eksisterende infrastruktur. Dette omfatter tiltak for sikring og sanering av planoverganger, rassikring, tunnelsikkerhet, teknisk trafikksikkerhet og miljøtiltak. Bane NOR analyserer jernbanestrekningene for å identifisere risikoforhold og prioritere tiltak.        
 • Programområde «Tekniske tiltak» 
  Regjeringen foreslår å bevilge 159 millioner kroner til tiltak på jernbanens interne tele- og datakommunikasjonsnett. Økt etterspørsel etter informasjonsoverføring til ulike formål innen jernbaneinfrastrukturen skaper behov for økt kapasitet.

Elektronisk kommunikasjon (Ekom)         

 • Tilskudd til bredbåndsutbygging 
  Regjeringen foreslår å bevilge om lag 100 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging, som vil fordeles mellom fylkene. Midlene vil sikre et nytt eller forbedret bredbåndstilbud til flere tusen husstander. Siden 2014 har tilskudd til bredbånd sørget for slikt tilbud til over 40 000 husstander.        
 • Telesikkerhet og teleberedskap 
  Regjeringen foreslår å bevilge over 180 millioner kroner til telesikkerhet og teleberedskap, som blant annet går til forsterket ekom i utvalgte kommuner. De siste fem årene har til sammen over 30 kommuner fått midler til forsterket ekom, som sikrer kommunikasjon ved hendelser, for eksempel langvarig strømbortfall som følge av ekstremvær. Nye kommuner vil få forsterket ekom i 2019.

Post        

 • Statlig kjøp av post- og banktjenester 
  Regjeringen foreslår over 600 millioner kroner til kjøp av post- og banktjenester i 2019. Midlene går til postomdeling fem dager i uken i hele landet, banktjenester i landpostnettet, lørdagsomdeling av aviser i distriktene og gratis blindeskriftsendinger.

Helse

 • Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 48 millioner kroner til gjennomføring av Leve hele livet i 2019. Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom. Reformen handler om det som ofte svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenesten. Det handler også om å utvikle et mer aldersvennlig Norge.
 • Det skal opprettes et regionalt støtteapparat som blant annet skal drive nettverksarbeid og bistå kommunene i planlegging og arbeid med reformen.
 • 26 millioner kroner av bevilgningen skal brukes til støtteapparatet, fordelt slik:
  • 10 millioner kroner til fylkesmennene
  • 10 millioner kroner til KS
  • 6 millioner kroner til utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester.
 • Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Frem til lovplikten trer i kraft, vil kommuner som rekrutterer psykolog, kunne motta et årlig tilskudd per psykologårsverk.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Tilskuddssatsen foreslås økt fra 30 til 50 prosent per plass. Målet er å stimulere til raskere oppbygging av et slikt tilbud.
 • Regjeringen foreslår å bevilge midler til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet. I forslaget heter det at tilskuddet skal splittes på to poster. En post skal brukes til netto tilvekst av omsorgsplasser og en post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser.

Innovasjon og næring

 • I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge mer enn 9,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. Det er en dobling siden regjeringen tiltrådte i 2013.
 • Det er en historisk satsing, som vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper (Kapitalfunn). Over 3 milliarder kroner kommer som følge av økt bruk av Skattefunn-ordningen blant norske bedrifter.
 • Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Forsknings- og innovasjonsordningene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet (som deler ut penger til bedriftene) er landsdekkende. Bedrifter i Oppland kan søke om penger i alle disse programmene.
 • For 2017 ble det gitt 40,9 millioner kroner i forskning og utvikling direkte til bedrifter i Oppland gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2017 fikk prosjekter fra Oppland 190 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.

Teknisk-industrielle institutter

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 40 millioner kroner til de teknisk-industrielle instituttene i 2019. Norge trenger forskningsinstitusjoner som kan levere solid forskning til næringslivet i årene som kommer. Dette er en del av opptrappingsplanene i langtidsplanen for forskning, og gir instituttene mulighet til å styrke sin langsiktige kunnskapsoppbygging.
 • Forskningsinstituttene er en del av regjeringens forsknings- og innovasjonssatsing. De teknisk-industrielle instituttene er den klart største gruppen, og består av et bredt fagområde innenfor naturvitenskap og teknologi. De opererer ofte på internasjonalt nivå, og er en viktig aktør for å hente hjem ny kunnskap til norsk næringsliv. Eksempler på slike institutter er SINTEF, Norges Geotekniske Institutt, Institutt for energiteknikk og Norce.

Klima og miljø

 • Enova er et viktig virkemiddel i regjeringens klima- og energipolitikk. I 2017 tildelte Enova 2,3 milliarder kroner som skal bidra til å realisere mer enn 900 energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor.
 • Regjeringen foreslår en økning av overføringene til Enova gjennom Klima- og energifondet med 344,5 millioner kroner i 2019. Midlene skal prioriteres til tiltak som gir størst utslippsreduksjon i ikke-kvotepliktig sektor. Med regjeringens forslag til økning tilføres Enova over 3 milliarder kroner gjennom Klima- og energifondet i 2019.
 • I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak, "Klimasats", i Miljødirektoratet. I 2018 ble det tildelt 150 millioner kroner til 124 kommuner og 170 ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på 156,8 millioner kroner i 2019. 
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene (vernet etter naturmangfoldsloven) med 10 millioner kroner, og bevilgningen til besøkssenter med 1 million kroner. Forslaget har virkning for verneområder og besøkssentre i alle fylker.
 • Regjeringen foreslår å styrke Kulturminnefondet med 4,2 millioner kroner i 2019. Totalt bevilges 116,32 millioner kroner i 2019 til tilskudd slik at private eiere over hele landet kan sette i stand verneverdige eiendommer.
 • Arbeidet med rovviltforvaltning styrkes i 2019. Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Statens naturoppsyns feltpersonell og forebyggende tiltak i områder som opplever store skader fra rovvilt på beitedyr med 15 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tiltak mot fremmede skadelige arter med 10 millioner kroner i 2019. Den økte bevilgningen skal gå til myndighetenes arbeid med bekjempelsestiltak i regi av Statens naturoppsyn og fylkesmennene.
 • Regjeringen vil prioritere bevilgningene til norsk skogvern på et høyt nivå også i 2019 med en bevilgning på 444,6 millioner kroner, for å sikre god fremdrift i arbeidet med å verne 10 prosent av skogen. Det ventes i 2019 vern av nye skogområder, blant annet i Oppland.

Kultur

 • Regjeringen foreslår å bevilge tilskudd til drift av særskilte idrettsanlegg, totalt 4,5 millioner kroner til Lillehammer bob- og akebane og Vikersund skiflygingsbakke i Buskerud.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Valdresmusea med 400 000 kroner for å styrke museets arbeid med drakt- og tekstilforskning.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,9 millioner kroner til Mjøsmuseet i 2019, til oppføring av et moderne fellesmagasin for gjenstandene Mjøsmuseet forvalter fra hele regionen. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 1,5 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 4,4 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 millioner kroner til Lillehammer museum til utvikling av publikumsbygningen ved Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,2 millioner kroner til Valdresmusea til rehabilitering av utstillingslokaler til statens draktsamling ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt.

Forsvar

 • Regjeringen foreslår å bruke rundt 40 millioner kroner til forsvarssektorens eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter i Oppland. Midlene planlegges i hovedsak benyttet til å videreføre et prosjekt for kontorer og testlaboratorium for Forsvarsmateriell på Jørstadmoen.
 • Hjerkinn skytefelt ryddes og miljøsaneres, og skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2020. Regjeringen foreslår å bruke 50,3 millioner kroner på tiltaket i 2019.
 • Heimevernets treningsmengde i Oppland økes.

Flom- og skredsikring

 • Regjeringen foreslår å bevilge 349 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 294 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at blant annet sikringstiltak i Oppland vil bli prioritert i 2019, inkludert oppstart av arbeidene med sikring av Brandbu sentrum i Gran kommune, detaljplanlegging og oppstart av flomsikringen av Otta sentrum i Sel kommune og tiltak i flere kommuner i Midt-Gudbrandsdal. 

Landbruk

 • I jordbruksoppgjøret 2018 er det satt av 4 millioner kroner til områderettede tiltak i 2019 fordelt på fjellandbruket og arktisk landbruk.
 • Det er satt av 2 millioner kroner til fjellandbruket i 2019, som omfatter fjellandbruket i Trøndelag, Oppland og Hedmark, Telemark og Buskerud. Satsingen skal bygge videre på erfaringene fra tilsvarende satsing i perioden 2014–2016, der det ble lagt vekt på rekruttering til næringen og utvikling av potensialet for økt verdiskaping i fjellandbruket.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2018 til 2019 er anslått til 2,8 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2018. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2018 med 2,4 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2018. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2019 er anslått til 2,8 pst.

Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2018. Kommunene i Oppland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,8 prosent.

I Oppland har 10 av 26 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Øyer kommune med 5,1 prosent, mens Dovre kommune har lavest vekst med 1,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2018.

For 2019 er det anslått at Dovre kommune får 169, 5 millioner kroner i frie inntekter. 143,3 millioner kroner er tallet for Lesja.

Vekstanslag på regnskap fra 2018 til 2019, i nominell prosentvis vekst er anslått med 1,5 prosent for Dovre, og 3,7 prosent for Lesja.

Noen andre punkter fra forslaget til Statsbudsjett:

Bygdekinoen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til drift av Bygdekinoen med 2,5 millioner kroner til totalt 9,5 millioner kroner.

Barnehage – Bemanningsnorm

Regjeringen foreslår å bevilge 103 millioner kroner i 2019 for å bidra til å finansiere innføringen av et nasjonalt minstekrav til bemanning i barnehagene. Pengene er del av et treårig øremerket tilskudd for perioden 2018-2020.

Bevilgningen skal gjøre det lettere for små barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen å ansette flere ansatte. Bemanningsnormen krever at for barn under tre år skal det være maks tre barn per voksen, og at for barn over tre år skal det være maks seks barn per voksen.

Heimevernet

Regjeringen foreslår en bevilgning til HV på om lag 1,4 milliarder kroner.

HV styrkes i tråd med Stortingets beslutning om den fremtidige utviklingen av landmakten, samtidig som det legges til rette for å øke evnen til objektsikring.

Regjeringen foreslår kompetanseheving og økt lengde på den årlige treningen av områdestrukturen, tilsvarende som for HV-16 og HV-17. En større andel av HVs områdestruktur vil bli kalt inn til trening. Videre styrkes HV for å ivareta en økning av områdestrukturen til 37 000 personell, samt at kompetansen hos befal og soldater heves gjennom økt årlig kurs- og treningsaktivitet.

HV styrkes for å ivareta vertlandsstøtten for videreføring av rotasjonsordningen med amerikanske styrker på Værnes.

Høstbare viltressurser

Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til å etablere en ordning for å stimulere barn og unge til forståelse og bruk av utmarksressursene.

Landbruks- og matdepartementet har fra 2018 overtatt ansvaret for forvaltning av høstbare viltressurser fra Klima- og miljødepartementet.

Samtidig blir Landbrukets utviklingsfond i 2019 tilført midler til tiltak som bidrar til næringsutvikling og verdiskaping basert på høstbare viltressurser og andre utmarksressurser.

Gang- og sykkelveier

Regjeringen foreslår å bevilge 659,7 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange i områder med med bymiljøavtaler og byvekstavtaler.

Belønningsmidlene kan også brukes til kollektiv- sykkel- og gangetiltak. Regjeringen foreslår å bevilge 752 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, og 771 millioner kroner i belønningsmidler til bymiljøavtaler og byvekstavtaler.

Til tiltak for gående og syklende på riksveinettet utenfor disse områdene, foreslår regjeringen å bevilge 256,9 millioner kroner. I tillegg er det lagt til grunn 90 millioner kroner i ekstern finansiering. Midlene vil i hovedsak benyttes til å etablere sammenhengende sykkelveinett i byer og tettsteder, og bygge ut strekninger knyttet til skoleveier.

Til tilskuddsordningen for gang- og sykkelveier som har som mål å fremme mer sykling på kommunale og fylkeskommunale veier, foreslår regjeringen å bevilge 78,5 millioner kroner.

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser (sykehjem og omsorgsboliger)

Regjeringen legger til rette for tilskudd til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser i forslaget til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Tilskuddet foreslås splittet på to poster. Én post foreslås benyttet til netto tilvekst av plasser og én post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser.

Jordbruksavtalen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med 812 millioner kroner til gjennomføring av jordbruksavtalen.

Det ble inngått avtale mellom partene med en ramme på 1 100 millioner kroner. Av denne rammen utgjør økte markedsinntekter 19 prosent. Avtalen legger til rette for en inntektsvekst for jordbruket på 3,5 prosent per årsverk fra 2018 til 2019.

Gode inntekts­mulig­heter over flere år har bidratt til stor vilje til investering og produksjon. Produksjonen av husdyrprodukter har blitt for stor. På kort sikt er ikke utfordringen å øke produksjonen, men å få balanse i markedene.

Avtalen prioriterer de produksjonene som har markedspotensial, blant annet korn, frukt, grønnsaker, bær og poteter.