Vil samle gamle stedsnavn på Dalsida

Dalsida hytteeierforening drøftet i sitt årsmøte i 2018 mulighetene for å få samlet inn navn på stederi Dalsida statsallmenning.
New Articles

- Vi ønsker navn på bekker og åer, veger, stier og råk, bruer og vadested etc., samt andre «kulturminner som lar seg kartfeste». Skilting av noe av dette vil sannsynligvis bli aktuelt, kan Arne Mohn fortelle.

Mohn har på vegne av hytteeierforeningen tatt på seg å legge fram en skisse for dette arbeidet. Han forteller at han ønsker å opprette en referansegruppe for å sikre en grundig og formell riktig prosess.

Fastsetting av riktige navn i landskapet er en viktig sak.  

- Det er ønskelig at flest mulig, og ikke minst eldre personer, vil bidra til at gamle navn blir bevart, sier Mohn.

I referansegruppa bør det være representanter fra Statskog, Lesja kommune, fjellstyret, historielaget og setereierne, mener han.

- Alle disse er kontaktet, og de stiller seg positive til å ta del, kan Mohn fortelle.

Mohn har også vært i kontakt med to lokalkjente og interesserte personer som har sagt seg villig til å ta del i «markarbeidet». Dette er Jon Nørstebø og Kai Ove Riise.

Navneregistrering og skilting av bekkene som krysses langs Dalsidevegene kan være et aktuelt «oppstartprosjekt».