Villrein på rødlista

I dag lanserer Artsdatabanken sin nye rødliste 2021. Blant nykommere på lista finner vi villreinen som Nær truet (NT). 

Rødlistet: Villreinen er nå lansert som Nær Truet på Artsdatabanken sin nye rødliste.  Foto: Anders Mossing

New Articles

De opplyser at villreinen havner på rødlista på grunn av to faktorer, der den ene er pågående bestandsreduksjon og den andre er at det er liten populasjonsstørrelse.

Populasjonen av villrein er etter IUCNs kriterier under grenseverdien på 20 000 dyr. Da er kun reproduktive dyr tatt med i beregningen, og stammer med opphav i tamrein er ikke inkludert. I tillegg er bestandsreduksjonen som følge av tiltak mot skrantesjuke tatt med - i tillegg til usikkerheten knyttet til hvordan skrantesjuke kan påvirke bestanden i framtida.

Selv om villreinen foreløpig har for stor utbredelse og forekomst til å falle under kriteriet "sterkt fragmentert" understreker Artsdatabanken at både fragmentering av leveområder og klimaendringer er faktorer som påvirker, og vil fortsette å påvirke villreinstammens overlevelse i framtida.

https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/