Av Iselin Vistekleiven (Ap), leder Samferdselsutvalget i Innlandet og Anders Brabrand (Ap), leder trafikksikkerhetsutvalget

Regjeringen satser tungt på Dovrebanen i sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan. Det ligger inne store investeringer på tog og jernbane som vil gi både kortere reisetid og hyppigere avganger. I tillegg skal det bygges ny Strynefjellstunnell. Det er godt nytt for næringsliv og innbyggerne i Lillehammer og Gudbrandsdalen, og for hele Innlandet.

Dovrebanen er blant de viktigste banestrekningene i Norge og binder landet sammen fra sør til nord. Vi er hele Norges naturlige knutepunkt. For Innlandet Arbeiderparti, som har jobbet lenge for å styrke Innlandets synlighet og posisjon – er dette et stort gjennomslag for Innlandssamfunnet.

For vår region bringer Ap/Sp-regjeringas satsing flere lyspunkter:

  • Det blir mulig med halvtimesavganger mellom Lillehammer og Oslo, med flere krysningspunkter nord for Hamar.

  • Mer gods kan gå på bane - det vil kutte klimagassutslipp og legge til rette for industri og næringsliv. Det vil igjen føre til økt trafikksikkerhet på veiene våre når man får mer gods over fra vei til bane.

  • Innlandet bindes tettere sammen, og Innlandet kobles tettere på hovedstadsregionen. Det er viktig for bosetting, arbeidsmarked og utvikling.

  • Det sikrer miljøvennlig og effektiv transport til og fra det nye Mjøssykehuset i Moelv.

I dag er Hamar stasjon en enorm flaskehals som hindrer flere avganger til Ringsaker, Lillehammer og Gudbrandsdalen. Å få dobbeltsporet helt fram til Hamar, og utbedringer på stasjonen, er helt nødvendig for bedre togtilbud videre nordover.

Satsingen innebærer, slik vi forstår, også flere kryssningsspor mellom Hamar og Lillehammer. Det vil bety muligheter for halvtimesavganger fra Lillehammer til Oslo, som vil gjøre tog til et enda mer attraktivt reisealternativ og at næringslivet får fraktet mer gods ut.

Når regjeringa i tillegg har sagt ja til ny Strynefjellstunnell, så legges det til rette for enda mer verdiskaping og utvikling i vår region. Med ny trygg og forutsigbar vei åpnes det også for mer helårsturisme.

Med tiltakene i NTP, sammen med ny togparkering i Hovemoen i Lillehammer, viser regjeringen at den prioriterer bedre infrastruktur helt opp til Gudbrandsdalen. Lillehammer vil dermed fortsatt være det naturlige endepunktet for intercity. Vi vil få redusert reisetid og hyppigere avganger på hele strekningen til Oslo. Dette betyr enormt mye for næringsliv, klima og Innlandssamfunnet som helhet.