Av Olav Neerland (leder) og Åse-Kari Kobbersletten (nestleder), Fellesorganisasjonen (FO) Innlandet

Fellesorganisasjonen (FO) skal jobbe for å synliggjøre at mangfold er et gode, og forplikter seg til å jobbe aktivt mot diskriminering.

En grunnleggende forutsetning for et inkluderende samfunn er likebehandling av mennesker uavhengig av kjønn, legning, seksualitet, funksjonsevne, livsfase, livssyn, etnisk bakgrunn og kultur. FNs menneskerettserklæring innehar verdier som skal gjelde alle.

FO ønsker et inkluderende samfunn og en ikke-diskriminerende politikk på alle nivåer. Vi skal jobbe aktivt for å fremme likestilling.

Den kollektive arbeideridentiteten styrker og forener oss i fagbevegelsen, i kampen for like rettigheter i arbeidslivet og i samfunnet, imot de kreftene som forsøker å splitte oss. Du skal være trygg på at du har vår støtte uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet ellerkjønnsuttrykk.

I dagens Norge er det politiets jobb å forebygge hatkriminalitet og å tiltale de som trår over grenser med trakassering, mobbing, diskriminering, vold og overgrep. Det er viktig at de markerer seg for å ha troverdighet i den rollen, som dessverre er ganske ny. Politiet har gått fra å være en håndhever av forbud mot homofili, og drev med trakassering og arrestasjoner til utpå 70-tallet. De må markere seg for å innta en annen posisjon.

Det er underlig at en kommunal leder stiller spørsmål ved politiets mandat på dette området.

Samfunnet skal være tilpasset mangfoldet. Alle gruppers stemme skal høres i utforming av tjenester, så alle får et best mulig tilbud. Medlemmene våre yter tjenester til alle slags mennesker. De står på for at alle skal ha samme rettigheter og muligheter i samfunnet generelt, og i arbeidslivet spesielt, uten å oppleve diskriminering, trakassering eller hatvold.

FO Innlandet står opp for trygghet for alle innbyggere i Innlandet.

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv!