Av Åse Nordnes, Otta

Hva var det egentlig som ble vedtatt? Jeg er redd at døra til utbygging fremdeles står åpen, ikke mye, men dog. Hva er det som ligger bak? Det kan man lure litt på. Ordlyden i vedtaket var jo at man skulle takke Fred Olsen Renewables (FOR) for sitt «engasjement». Takke for at Fred Olsen Renewables hadde tenkt å ødelegge Jettfjellet for alltid. Akkurat det synes jeg er noe søkt. Så var det dette med inngrepsfri natur. Hvorfor kunne ikke Bygdalista nøye seg med å si bare nei, uten «dikkedarier», uten takketale og inngrepsfri natur.

Jettfjellet er allerede bebygd område

Ved å undersøke på Miljødirektoratets sider, reagerer jeg på et sitat fra MD: «Ny utbygging innenfor allerede bebygde områder vil ikke redusere arealet med inngrepsfrie områder». Det vi vet er at det står et tårn på Jettfjellet, og fram til det tårnet går det en vei, vil dette føre til at FOR prøver seg igjen? Det kan man risikere, i og med «takketalen» og setningen fra MD. Hva da?

Kanskje det er eierinteresser her? Jeg vet ikke, men tanken slår meg faktisk. Vi vet at grunneierinteressene er sterkt inne i mange eksisterende vindkraftverk. Grunneiere blir lokket med penger, «du får en god pris», sier selskapene som er på «signingsferd» over hele landet vårt. Men når engang disse vindturbinene skal tas ned, hva kan skje? Jo, grunneier kan bli økonomisk ansvarlig fordi turbinene står på hans grunn. Hva hjelper det med god pris da? Det er dyrt å ta ned vindturbinene.

Store naturinngrep og ingen gjenvinning

Vi må huske på at disse selskapene er kyniske. Når de reiser rundt er det lite snakk om støy, dyreliv, helse, høyde på turbinene, veisystemet, forurensing av jord og vann, herunder drikkevannskilder. Det vil bli sprengt, og vi får veiskjæringer med en bredde på 10 meter. En turbin trenger et fundament på 30-40 meter i bredden, avhengig hvor høy den er, 50-60 lass med betong går med, i tillegg flere tonn med jern som skal binde dette sammen. Det er dette de kaller det «grønne skiftet og grønn energi», det er ikke mye grønt. Rotorbladene kan ikke gjenvinnes! Selv om representanten fra FOR på Dovre fortalte at det skulle produseres ski.

Jettfjellet er også matfat til villreinen, og akkurat villreinen er viktig, den er på rødlista sammen med hubro. I Rondane er villreinen svært viktig, der har Statsforvalteren vært på «alerten» overfor Sel kommune. Jeg har ikke hørt at Statsforvalteren har forsvart villreinen i Jettfjellet. Når skal han begynne med det? Det sies at det ikke har vært rein i Jettfjellet på 50 år, men reinen kommer tilbake, når maten har grodd til igjen. Det som er helt sikkert er at de skyr vindturbinenes støy og vibrasjoner.