Av Rune Støstad, stortingsrepresentant (Ap), kommunal- og forvaltningskomiteen

Folk og bedrifter i Norge skal ha tilgang til rimelig strøm. Det er regjeringas soleklare mål. I dag er strømprisene for høye, og det er vårt ansvar å få ned prisene. Derfor har vi iverksatt mange strakstiltak og vi jobber på spreng for å se etter nye tiltak som kan gi lavere priser framover.

Nesten daglig snakker jeg med folk som gruver seg til den neste strømregninga. Og de færreste forstår ikke hvorfor strømmen er så dyr. De skyhøye prisene rammer norske husholdninger hardt, og slår urettferdig ut. Folk og familier med lite fra før blir hardest rammet. For oss i Arbeiderpartiet er det viktigst å hjelpe de som trenger det aller mest.

Den økte strømprisen i Norge er en direkte følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Samtidig har mindre nedbør og vind enn normalt gjort at prisene har gått opp. Derfor har vi innført strømstøtteordningen, redusert elavgift, økt bostøtte og økt støtte til studenter. Vi har Europas beste strømstøtteordning for private husholdninger, og forrige uke ble ordningen ytterligere forbedret. Samtidig har vi også fått fram en fastprisordning for næringslivet som begynner å fungere godt.

På litt lengre sikt er det viktig å vurdere flere tiltak og mer politiske styring. For det er politisk styring som gjør at været og naturressursene i Norge blir til ren og fornybar kraft i Norge. Det er resultatet av politiske beslutninger tatt for over 100 år siden og helt fram til i dag. Det er politisk styring som gjør at 90 prosent av kraften er eid av fellesskapet i Norge. Det er politisk styring som gjør at vi har sterk forsyningssikkerhet i Norge, at dagens regjering utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen til å ha nok vann i magasinene våre. Og det er politisk styring som gjør at vi kan utvikle strømstøtteordninger som kraftig reduserer strømregningene til folk, og at vi har fått på plass fastprisavtaler for næringslivet.

Men vi er ikke fornøyd, og vi skal gjøre mer. Vi er i gang med et stort taktskifte i energipolitikken, der vi skal sørge for mer kraft, mer nett og mer enøk. Forrige uke satte regjeringen ned et eget strømprisutvalg som skal utrede ytterligere tiltak for å få lavere strømpriser. Forslag fremmet i den offentlige debatten og i Stortinget blir vurdert av ekspertutvalget. Det viser at regjeringen er lydhør og villig til å vurdere alle gode forslag. Utvalget skal blant annet utrede egne prisområder rundt utenlandskablene og et eget innenlands spotmarked.

At kraftmarkedet historisk har fungert godt er ingen trøst. Vi må se på andre løsninger. Vi må lage et system der de som skal bygge ny kraft gis nok sikkerhet til å kunne bygget ut, samtidig som vi som skal bruke strøm ikke betaler mer enn vi må.

Vi i Arbeiderpartiet vil aldri slå oss til ro med høye strømpriser som rammer folk og næringsliv slik som i dag. Dessverre finnes det ingen raske og lettvinte svar. Men en ting er sikkert;

Vi skal stille opp for alle som trenger hjelp i en vanskelig tid. Samtidig skal vi gjøre det vi kan for å sikre at tilgang på nok og rimelig kraft også i framtida skal være et gode for folk og et konkurransefortrinn for norsk næringsliv.