Argumentet for å samlokalisere det psykiatriske tilbudet med det somatiske er blant annet at personer som sliter med psykiske lidelser og rus dør 20 år tidligere i snitt enn resten av befolkningen.  Tanken er at en samlokalisering med sterke tverrfaglige miljøer vil sikre at somatiske sykdommer fanges opp lettere hos personer som sliter med psykiatri og rus. Å få undersøkt pasienter grundig når de legges inn er selvfølgelig viktig, men det er ingen forskning eller erfaring som viser at samlokalisering, og færre sengeplasser, er det beste for pasientene. Det er heller ikke tiden pasientene er i sengesituasjonen som gir overdødelighet, det gjør det sørgelige livet de fører mellom innleggelsene.

De siste 30 årene har sengeplasser i norsk psykiatri blitt redusert med to tredjedeler. Det er en dramatisk nedbygging av spesialisert omsorg. Kommunene har ikke kompetanse eller kapasitet til å gi pasienter som ikke evner å ta vare på seg selv et godt nok tilbud. Vi trenger flere plasser til langtidsbehandling av ulike grupper psykiatriske pasienter - mennesker som ikke evner å nyttiggjøre seg polikliniske timeavtaler.

Både Reinsvoll og Sanderud ligger tilbaketrukket og gir tilgang på gode naturopplevelser og aktivitetstilbud. Det betyr stressreduserende omgivelser, som det vil være vanskelig å få til på et travelt storsykehus med utrykningskjøretøyer, helikoptre og mange mennesker. Ved Reinsvoll og Sanderud har man også fagmiljøer med lang faglig tradisjon med å ta vare på svært syke mennesker, og omgivelser som ikke reagerer negativt på urolige pasienter.

Reinsvoll tar i dag imot personer som er dømt til psykisk helsevern. Det har vært en dramatisk økning av antall pasienter. Utilregnelige pasienter som begår voldsforbrytelser blir ikke “straffet” med en slik dom, men de regionale helseforetakene blir pålagt å gi disse syke pasientene behandling samtidig som samfunnsvernet ivaretas. Dom til tvungent psykisk helsevern kan sees på som domstolenes reklamasjon på den utilstrekkelige behandlingen pasientene har fått frem til dommen. Nettopp derfor er det stadig økende antall dommer bekymringsfullt. Samfunnet klarer ikke lenger å gi de sykeste psykiatriske pasientene god behandling og omsorg.  Vil deres behov for rehabilitering bli ivaretatt i et nytt storsykehus?

Hva med andre på langtidsopphold? Vi trenger faglig god oppfølging av mange grupper psykiatriske pasienter. En del av disse må få spesialiserte tilbud som best kan etableres på store psykiatriske sykehustomter. Vi stiller oss undrende til hvorfor samlokalisering blir det eneste tilbudet og ikke en del av et styrket og mer mangfoldig tilbud for pasienter som trenger tett oppfølging over tid. Vi savner en forståelse for at pasienter med psykiske lidelser er en heterogen gruppe, noen trenger litt hjelp i hverdagen, andre er sterkt invalidisert og trenger omfattende, kvalifisert og langvarig behandling. Med færre sengeplasser virker det på oss som psykiatri og rus har blitt glemt i prosessen.

Vi vil bevare Sanderud og Reinsvoll, i tillegg til en generell styrking av helsetilbudet for psykiatri- og ruspasienter.

Av:

  • 2. kandidat på fylkeslista for Rødt Innlandet, Marit Juvem

  • 1.kandidat på fylkeslista for Partiet Sentrum Innlandet, Espen Østvold Rølla

  • 1.kandidat på fylkeslista for Miljøpartiet De Grønne Innlandet, Johannes Wahl Gran

  • 1.kandidat på fylkeslista for Kristelig Folkeparti Innlandet, Jytte Sonne

  • 1.kandidat på fylkeslista for Pensjonistpartiet Innlandet, Rune Sørlie

  • 1.kandidat på fylkeslista for Fremskrittspartiet Innlandet, Truls Gihlemoen