Av Emilie Lillehagen, bruker av området

Dette skjedde uten noen form for bekjentgjørelse eller nabovarsel. Det var kanskje viktig å unngå innsigelser fra berørte parter, og en kan lure på om kommunen med dette indirekte ga klarsignal for et stort uttak på sikt. Vi ser allerede et stort sår i naturen der hvor prøveuttaket har foregått. Vi vet ikke om de godkjente 2000 kubikkmeter stein er tatt ut pr nå.

Dette har skjedd i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR-område). I denne planen for området ved Lesjaskogsvatnet har kommunen tidligere godkjent flere hyttefelt, og kommunens satsing på hyttebygging og turisme er klart poengtert i kommunedelplanen for området.

Folk har forholdt seg til gjeldende planverk og satset stort på hyttebygging og renovering / tilbygg. Dette har gitt gode inntekter for entreprenører og håndverkere. Det virker som om kommunen nå «skyter seg sjøl i foten» dersom det blir gitt tillatelse til et stort steinuttak, med de ulempene det vil gi for både fastboende og hyttefolk i form av bl.a. støy og støv.  I verste fall kan det bli snakk om ekspropriasjon av nærliggende boliger, hytter og tomter, siden de vil ligge i områder med for høyt støynivå.  Dette vil i tilfelle utgjøre store summer.

Heldigvis har mange kloke hoder kommet med tungtveiende innsigelser mot planen om steinuttak. Det er bare å lese innkommet post på sidene til Lesja kommune. Flere av de som skriver, har inngående og svært relevante kunnskaper på dette feltet, og det blir presisert at kommunen er forpliktet til å forholde seg til bestemmelsene i bygningslovens § 12.3, som gjelder framtidig og forutsigbar bruk av kommunens arealer.

Hvis kommunen vil satse på steinuttak her, må en kunne si at det er et stort svik mot alle som har trodd på og forholdt seg til vedtatte kommunale planer, og dermed satset mye tid og penger på stedet. Det gjelder også for de som har tilrettelagt og opparbeidet tomtene. Alle tomtene på nedsiden av steinuttaket mot vatnet vil ikke kunne bebygges, og oppsatte hytter i nær tilknytning til uttaket vil bli ubeboelig pga støy og støv. Dette vil kunne utløse store erstatningskrav.

Mindre eiendomsskatt vil også være av betydning for kommunen, og den nyrenoverte butikken vil følgelig få redusert omsetning dersom det blir færre folk som handler der.

Til slutt og sist er det politikerne i kommunen som må gjøre et valg:

Enten: Satse på et steinuttak med påfølgende stopp i hyttebygging og ekspropriasjon av boliger, fritidsboliger og tomter

Eller: Videre utvikling av Lesjaverk med tilflytting, hyttebygging, turisme og fritidsaktiviteter til glede for mange mennesker, både fastboende og gjester.

Det er ikke mulig å satse på begge deler.

Derfor burde valget være enkelt!

Åndalsnes 15.2.24

Emilie Lillehagen, bruker av området