Av Naturvernforbundet i Innlandet

Velure anklager Naturvernforbundet (og andre) for å “hause opp opinionen” og “underkommunisere hva løsningen på klimakrisen faktisk krever”. Når hun påstår at vi mangler belegg for å si at vi har noen naturkrise i Norge, viser det at hun følger sjeldent dårlig med i timen. “Det sitter langt inne for en nøktern naturviter [å bruke ordet krise], men her er det på sin plass”, sier Dag O. Hessen i NRK-serien Oppsynsmannen, så langt sett av over 800 000 nordmenn. Han beskriver det samme i en kronikk sammen med ledende forskere på natur i Norge.

Hva sier så Velure sine fagfolk?  “En tredjedel av myra i Norge er allerede ødelagt av menneskelig arealbruk, og en rekke arter som lever på myr er rødlistede”, kan vi lese i tidligere nevnte regnskap. “Arealendringer er den største driveren for tap av biologisk mangfold, og nasjonalt påvirker det ni av ti truede arter.” Statsforvalteren i Innlandet kan orientere om at vi har 64 forskjellige trua naturtyper i Innlandet, som alle er trua av menneskelige inngrep.

Velure turer likevel ufortrødent fram i GD: “Alle forstandige mennesker vet at uberørt natur må tas i bruk både før og etter 2030 – som et avgjørende ledd i å nå klimamålene, både til fornybar energi som mer vannkraft og landbasert vindkraft. Samlet sett tjener både klima og naturmangfold på det.”

Denne måten å tenke på har ingen støtte i anerkjent klimaforskning. Ja, vi må fase ut bruken av fossil energi. Men et annet viktig klimatiltak er å unngå nedbygging og ødeleggelse av karbonrike arealer, som myr og skog, som gir store klimagassutslipp. Innlandet fylkeskommune skriver: “Selv om arealene i Innlandet fremdeles tar opp mer CO2  enn vi slipper ut, fører arealbruksendringer til at det tas opp stadig mindre mengder klimagasser fra atmosfæren.” En intakt og livskraftig natur er også avgjørende for å dempe de negative effektene av klimaendringene, som ras og flom, som vil kunne påføre samfunnet store materielle kostnader.

Utfasing av fossil energi, som vi er enige om at er viktig, kan ikke gjøres på en måte som øker andre klimagassutslipp, for eksempel i form av nedbygging av skog og myr. Vi trenger fornybar strøm som kan erstatte olje, og det ligger et stort potensial i å utnytte den energien som allerede produseres, på en mer effektiv måte. Ny kraftproduksjon, og alle andre utbygginger,  må legges til områder som allerede er industrialisert eller innfri andre svært strenge miljøkrav for å sikre at vi løser både klimakrisa og naturkrisa.

Velure er opptatt av at omstilling til lavutslippssamfunnet må ha nødvendig legitimitet i befolkning og lokalsamfunn. Vi er ikke uenige i det. Men hennes utspill er mer polariserende enn nyttige for å skape oppslutning om de endringene som trengs. I Naturvernforbundet håper vi at Velure tar sitt sterke klimaengasjement videre i Høyre, blant annet kan hun jobbe for stopp i tildeling av nye oljelisenser, i og med at eksport av petroleum er Norges desidert største bidrag til klimaendringene.

Nelly Einstulen, Ole Midthun, Pernille Hansen

Leder av Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel, leder av Naturvernforbundet i Innlandet, nestleder i Naturvernforbundet