Så er det kommet svart på kvitt, villreinen i Norge er registrert på rødlisten som utryddningstruet. Kvalitetsnormen for villreinen i Norge er nylig fremlagt, og viser dessverre at Snøhettareinen er på rødt nivå. Normen legger opp til å fastsette levevilkårene i henholdsvis grønn, gul og rød sone. Rød sone betyr blant annet at reinens leveområder er sterkt truet av menneskelig aktivitet. Kvalitetsnormen skal være rettningsgivende for myndighetene i alle saker som har med forvaltningen av villreinens leveområder, og dermed være et nyttig bidrag til at nedbyggingen av reinens leveområder blir stoppet.

Stortinget har for flere år tilbake påtatt seg et spesielt internasjonalt ansvar for å ivareta villreinen. Likevel ser vi at det stadig skjer ting som innskrenker reinens leveområder og trekkveier uten at det reageres fra myndighetene. Av erfaring vet vi at stor  menneskelig ferdsel er reinens verste fiende. Da er det lett å forstå at aktiviteten på Hjerkinn og Kongsvoll, med turisthytter og moskusturer der hundrevis av folk daglig bruker reinsfjellet, er et alvorlig hinder for reinens trekkveier og leveområder. DNT har fått råde grunnen akkurat som ønsket, Snøheim ble tillatt åpnet med antydninger om at Reinheim da kunne nedlegges. Nå oppdateres Reinheim. Busstransport ble bestemt til Snøheim. DNT fikk lov til å kjøre etter behov og en rekke biler står daglig ved hytta. Utsiktspunkt ble bygget midt i et reinstrekk.

Her er det mange ting å ta tak i for myndighetene. Hvor er statsforvalteren i Innlandet?

Undertegnede representerer Raumas rettighetshavere i Snøhetta villreinutvalg, som skal ivareta veststammen i Snøhetta. Jeg er redd at det som planlegges på Bjorli nå kan være slutten for rein i Raumafjella og deler av Eresfjord og Vistdal sine områder i vest. Trafikken i Bjorlifjella bør reduseres, ikke økes. De gode sommerbeitene i vestfjella er svært viktig for en sunn villreinstamme. Samtidig ser vi at KNT ønsker påsketrafikk til sin hytte ved Aursjøen, dette gjerne med trafikk fra Bjorliheisene. For reinstrekkene inn i Stordalsområdene med kalveområder og sommerbeite vil det være svært ødeleggende med stor menneskelig ferdsel på denne tiden av året.

Etter seks år som medlem av styret i Snøhetta villreinområde har jeg vært med på å lage en rekke tilsvar på høringer i forbindelse med tiltak som gjelder reinens levevilkår. Responsen er ikke alltid som en forventer, utbyggingsplaner har en tendens til å få godkjenning, på bekostning av reinens behov. Da føles ofte vårt arbeid bortkastet.

Kan rødlistingen og kvalitetsnormen utarbeidet av fagfolk være et steg mot at vi får stoppet videre begrensninger i reinens trekkveier og leveområder?

Kan dette føre til at alle nivå i det norske samfunnet tar ansvar for å ivareta reinen?