Av Ronny Bekken Larsen og Maria Nilsen Aksberg, Rødt Innlandet

Rødt mener innføring av en parlamentarisk styringsform vil svekke demokratiet. Rødts folkevalgte arbeider for gjennomsiktighet og åpenhet, og for innbyggernes rett til innsyn. For oss er det viktig at befolkningen kan skaffe seg kunnskap og innsikt for å kunne delta aktivt i politiske beslutningsprosesser, noe som er et avgjørende prinsipp for et velfungerende lokaldemokrati i kommuner og fylker. En parlamentarisk styringsmodell vil bidra til å flytte politiske beslutninger vekk fra folkevalgte organer og over til fylkesrådet.

Formannskapsmodellen er mer åpen, og opposisjonen har også mer å si, enn med en parlamentarisk styringsform. I tillegg er formannskapets eller fylkesutvalgets medlemmer direkte folkevalgte representanter i fylkestinget. Et fylkesråd, som i den parlamentariske modellen, kan derimot bestå av politikere som ikke er valgt av folket, og som ikke kan stilles til ansvar ved neste valg. Vi kan da ende opp med heltidspolitikere i Innlandet som ikke sitter i fylkestinget.

Rødt vil derfor også i neste valgperiode arbeide aktivt for å videreutvikle og forbedre den formannskapsmodellen vi har i dag.