Av Hanne Alstrup Velure, fylkesgruppeleder Innlandet Høyre, 17.11.22

Snart skal fylkestinget Innlandet behandle sak om eventuell overgang fra innkjøp av tjenester på kollektivtransport til fylkeskommunal egenregi. Det betyr at kontrakter med lokale, privateide transportselskaper vil termineres og fylkeskommunen vil bygge opp eget system med innkjøp av busser, egne ansatte og egen administrasjon av hele systemet. Analyse av konsekvenser er tydelige på at dette vil være svært fordyrende, både på kort og lang sikt, for fylkeskommunen. I tillegg vil det bety at lokale transportselskaper som i dag yter tjenesten, mister en del av driftsgrunnlaget. Innlandet Høyre er naturligvis sterkt imot en overgang til fylkeskommunal egenregi.

Vista Analyse har på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune utredet muligheten for å drifte det fylkeskommunale kollektivtilbudet i Innlandet i egenregi. I sammendraget av den grundige rapporten skriver man:  «Vi finner at en overgang til egenregi vil kreve betydelige omstillingskostnader. Det er også en høy risiko for at driftskostnadene vil bli varig høyere enn dagens kostnader. Fylkeskommunen vil få en høyere budsjettrisiko som følge av at risiko som i dag ligger hos bussoperatørene må bæres av fylkeskommunen. Det kan være mulige besparelser på kapitalkostnader ved at fylkeskommunen kan oppnå noe gunstigere lån enn private aktører. Forskjellen i lånebetingelser vil imidlertid være små. På den andre siden er det en risiko for at fylkeskommunen vil få dårligere betingelser på kjøp enn profesjonelle transportkonsern og bussoperatører oppnår. Dette vil i tilfelle bidra til høyere kapitalkostnader».

Bakgrunnen for ønsket om egenregi skal angivelig være ønsket om å redusere deltidsstillinger og/eller delte skift. Dette er kostnadsestimert til 110-140 millioner pluss økte pensjonskostnader. Vista Analyse fastslår også at «dersom dette er et politisk mål vil dette vil kunne gjøres vel så effektivt og målrettet gjennom krav til kontrakter ved utlysning av anbud».Privateide, lokale bedrifter har naturligvis også en helt annen mulighet enn fylkeskommunen, til å bruke sine bussjåfører på annen busstransport og slik unngå utstrakt eller uønsket deltid eller delte vakter. Det er for øvrig ikke alle bussjåfører som ønsker seg ut av deltid eller delte vakter heller.

Av de tre alternativer for organisatoriske løsninger på egenregi som analysen omfatter, vil samtlige kreve store omstillingskostnader, og gi en risiko for varig økte kostnader i størrelsesorden 5 til 25 prosent sammenlignet med dagens løsning. Bussoperatørene i Innlandet som har kontrakt med fylkeskommunen har lave driftsmarginer, der utbytte ligger i størrelsesorden 0-5 prosent.

Innlandet Høyre er tydelige på at verken på ene eller andre måten er overgang til egenregi på kollektivtransport å foretrekke. Det er sentraliserende, ineffektiv skattepengebruk og en oppblåsing av offentlig sektor på tjenesteproduksjon som vil tappe lokale bedrifter og lokalsamfunn for både arbeidsplasser og kompetanse.

Til de som mener det er en idé å utsette denne saken, bør man spørre seg: Hvorfor det? Saken er godt belyst og vi trenger mer enn noen gang forutsigbarhet i budsjettarbeidet vårt. Ikke minst trenger lokale bussoperatører, både bedriftseiere og ansatte, forutsigbarhet.

La oss legge saken død med det samme: Fylkeskommunen skal ikke drive busselskap!