Av Mona Stormoen, leder av forsvarspolitisk utvalg i Innlandet Arbeiderparti, m/flere

Fredag 5. april legger Regjeringen fram sitt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret (LTP). Det vil være særdeles interessant for Innlandet. Innlandet bidrar til både kvalifisert personell og riktig materiell.

Med sin beliggenhet og garnisoner, vil Innlandet ha en betydelig rolle i oppbyggingen av Forsvaret.

Statsminister Jonas Gahr Støre har varslet at Norge vil nå Natos toprosentmål allerede i år. Planen skal også sikre de største bevilgningene til Forsvaret etter andre verdenskrig. Det vil altså komme vesentlig flere penger enn på lenge. Så er spørsmålet hvordan det skal brukes. Innlandet Arbeiderpartis forsvarspolitiske utvalg har helt klare forventninger til dette. For dette kan ikke bare handle om pengestørrelsen og en enorm satsing. Kapasitetene vi allerede har må begynne å virke. Først og fremst er det helt nødvendig å investere i ammunisjon og personell, som er viktig å ha på plass for å få ting til å virke.

Derfor var det veldig gledelig at Regjeringen allerede tirsdag kom med nyheten om start av en trinnvis utbygging av felles rekruttskole for Hæren på Terningmoen. Det vil avlaste de operative avdelingene i nord, bidra til en kvalitativt bedre og gradvis økende skolering av rekrutter til førstegangstjeneste og frigjøre sårt tiltrengt kapasitet for å øke befalsutdanningen i Rena leir. Økt utdanning av befal og offiserer bidrar til å fylle opp operativ struktur. Det er kostnadseffektivt å videreutvikle eksisterende lokasjoner. Det skaper forutsigbarhet for Forsvaret, Hæren og sivilsamfunnet.

Jørstadmoen er hovedbase for Cyberforsvaret (CYFOR). Det er viktig å styrke dette fagmiljøet innen informasjons- og datasikkerhet, herunder opprettholde CYFORs våpenskole som blant annet utdanner cyberteknikere. Derfor må tidligere politiske vedtak om å videreutvikle fagmiljøet på Jørstadmoen gjennomføres.

I alle langtidsplaner de siste årene har det blitt varslet flytting av HV-skolen fra Dombås. Det er ikke gjennomført. Lokasjonen og fasilitetene er godt egnet for HV-skolens behov, og det må nå skapes ro rundt lokasjonen. Det vil være svært viktig å tilføre HV-skolen nødvendige ressurser for å oppfylle Regjeringens ambisjon for styrking av Heimevernet.

Forsvarskommisjonen har i likhet med nåværende og tidligere forsvarssjefer pekt på behovet for å opprette Brigade Sør. Det bør umiddelbart etableres en ledelse/kadre i Østerdal garnison i tilknytning til Hærens utdanning- og kompetansesenter. En ny brigade forankret i Østerdalen vil øke fleksibiliteten i nord. Tidligere Haslemoen leir med beliggenhet ved Rv. 2 og Solør-/Rørosbanen like ved svenskegrensen kan være et viktig kapasitetssupplement og øvingsområde.

Tilstrekkelig materiell, utstyr, reservedeler og framfor alt stridsviktig ammunisjon er essensielt for vår forsvarsevne. I tillegg har vi plikter knyttet til vårt Nato-medlemskap. I Innlandet har vi en bred og variert forsvarsindustri som har et tett samarbeid, særlig aksen Rena-Raufoss, med Nammo som den største enkeltaktøren. Det er et gjensidig og trygt avhengighetsforhold mellom Nammo og mange små/mellomstore foretak som produserer og leverer til Nammo, eller direkte til Forsvaret. Det gjelder også materiell utover ammunisjon. Ammunisjon er en viktig del av en desentralisert beredskap og logistikk. Med Nammos økte kapasitet vil det bidra til en bedre og mer sikker forsyningslinje.

Boligmangel for Forsvarets ansatte medfører stor grad av pendling. Hvis flere hadde tilbud om gode og rabatterte tjenesteboliger, ville flere bo i forsvarskommunen de arbeider. Det ville også bidra til å øke attraktiviteten ved å jobbe i Forsvaret og dermed lette utfordringene ved rekruttering til Forsvaret.

Dette er alle punkter vi har formidlet inn til beslutningstakerne. Vi har derfor klare forventninger om at Regjeringen har med flere av våre punkter i sitt framlegg. Innlandet er viktig for nasjonens sikkerhet og beredskap. Derfor skal vi jobbe videre for å få gjennomslag helt fram til stortingets behandling i løpet av høsten.

Signert Mona Stormoen (leder av forsvarspolitisk utvalg i Innlandet Arbeiderparti), Jo Halgunset (Dovre Ap), Anders Brabrand (Lillehammer Ap), Sissel Solum (Gjøvik Ap), Per-Gunnar Sveen (Elverum Ap), Gunvor Stormoen (Åmot Ap), Odd Erik Kokkin (LO Innlandet)