Av rovdyrverner Ida Skjerden, styremedlem i Aktivt Rovdyrvern

Fellefangst er dyremishandling. Likevel er det tillatt på gaupe, bever, bisamrotte, grevling, rødrev, mårhund, vaskebjørn, villsvin, ravn, kråke, skjære, lirype og fjellrype. Det kan drives fangst med slagfeller på mårhund, vaskebjørn, bever, mår, mink, bisamrotte og røyskatt. Fallem, flak og fallstokk til mår, mink og røyskatt. Snarer kan brukes på ryper. Gauper kan fanges i båsfeller, såkalte värmlandstunneler. Disse er forbudt i opphavslandet Sverige av dyrevelferdshensyn. I Norge er de lov (Forskrift om utøvelse av jakt og fangst).

Selve praksisen med fellefangst er i strid med viltlovens § 19 – krav til human jakt og dyrevelferdsloven § 3– alle dyr har en egenverdi. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Fangstfeller er inhumant og rammer tilfeldig; det innebærer stor risiko for feilslag; at den rammer feil over dyrets kropp og gir store langvarige smerter. Greivstad i NJFF mener det er lite feilslag, men har ingen statistikk å vise til. Det er ikke krav om godkjenning for særnorske fangstfeller, slik en har i EU og USA (Ringsaker blad, 10.12.2022). I Norge kan man visst ture frem som man vil, på dyras bekostning. Bifangst er også et problem. Hunder, fjellrev eller andre dyr kan risikere å havne i fellene. Nylig ble katten Poppy funnet i drept i ei felle (Dagbladet, 25.02.2023).

Det finnes ingen plan, oversikt eller statistikk for fellefangst. Ingen vet hvor mange dyr som hvert år drepes i feller i Norge. Ingen vet om en jeger med jaktkort har satt opp 1 eller 100 feller. Det blir bare registrert som jakt som fellesbetegnelse og mange drepte dyr blir nok aldri registrert. En aner derfor ikke omfanget av det, men som vanlig turgåer i skogene, hender det at jeg kommer over feller. Jeg har da ikke sett noen plakat om at det foregår fangst, slik det er påkrevet, for at skader på husdyr og mennesker skal unngås (jfr forskrift om jakt og fangst, kapittel 9).

Det fanges antakelig mange dyr uten at dette blir registrert. En røyskatts eller en mårs lidelse blir ikke loggført noe sted, derfor vet ingen hvor mange dyr som lider og dør i norske skoger som følge av feller. Norske myndigheter har heller ingen oversikt over hvilke arter utenlandske jegere jakter på eller hvor mange dyr som felles (Dagsavisen, 19.11.2021). Vi må minne om at jakt og fangst er den største årsaken til den sterke tilbakegangen av fugler og pattedyr.

Når Aktivt Rovdyrvern har bedt om oversikt over antall og lokasjoner på gaupebåser, har Statsforvalteren nektet oss innsyn med begrunnelse i risiko for skadeverk. En tillegger altså innsynsbegjærer mulige ulovlige intensjoner og nekter innsyn i dokumentasjon som skal være offentlig tilgjengelig. Dette er påklaget, men aldri besvart fra forvaltningen. Vår intensjon er å få oversikt over omfanget av gaupebåser, følge med på om de brukes lovlig og dessuten arbeide for at bruken av dem skal bli ulovlig. Vi kan på vår side undre oss over forvaltningens motiver for å holde tilbake denne dokumentasjonen. Er det flere feller der ute enn det som er tillatt og registrert? Er de ikke forskriftsmessige? Da vi forsøkte å få ut en pressemelding på dette var det ingen av avisene som tok saken. Er dette for brennbart?

I tillegg til den lovlige fellefangsten ser vi bruk av ulovlige fotsakser, hvor truede dyrearter som blant andre jerv og havørn blir tatt i fellene. Saksene blir lagt ut med åte. Der kan dyret sitte fast i timer eller dager i sterke smerter og gå en lang og pinefull død i møte. Nesten ingen blir tatt eller straffet for slike lovbrudd, til tross for at det finnes mistenkte i sakene. Faunakriminalitet blir som regel henlagt av politiet. I 2021 hadde vi 107 registrerte saker med jakt med ulovlig redskap eller andre brudd på viltloven. SNO regner med store mørketall (NRK, 11.07.2022). Om lag halvparten av dødeligheten i den skandinaviske ulvebestanden ble forårsaket av ulovlig jakt (Liberg, 2011).

Det hevdes at jakt og fangst er en viktig del av våre tradisjoner og kulturarv (NJFF). Ulovlig fellefangst og jakt er en trussel mot legitimiteten av jakt og fangst generelt i samfunnet. Det svekker folks tillit til jegerstanden. Ulovlig jakt og fangst øker dessuten risiko for at rødlistede arter dør ut i Norge når en har så lite kontroll og oversikt over praksisen. Utøverne er gjerne jegere med tilgang til våpen og kunnskap om feller. NJFF mener at fellefangst er en positiv måte å ‘høste’ vilt på som er bærekraftig og etisk forsvarlig (Ringsaker blad, 10.12.2022). Det er en absurd påstand. At noe dessverre fortsatt er lovlig betyr ikke at det er etisk og rett. Fangst er hobby. Finn deg en annen hobby som ikke går ut på å pine og plage dyr.

MDGs Kristoffer Robin Haug stiller den 16.02. følgende betimelige spørsmål til klimaminister Barth Eide: «I forkant og under rovdyrjakt settes det ut ulovlige viltkameraer, feller og åter som også kan være giftige. Dette medfører at rovdyr drepes ulovlig og uten tillatelse. Det kan også være store mørketall her som er svært alvorlig i en situasjon med storstilt tap av biologisk mangfold. Myndighetene følger dette ikke godt nok opp i dag. Hva vil regjeringen gjøre for å få oversikt over omfanget av disse ulovlighetene, og for å motarbeide ulovlig jakt og utsettelse av ulovlige kameraer, feller og åter?»

Haug var med Aktivt Rovdyrvern i jaktområdene under jakta på Ulvåaflokken i februar. Her fikk han se flere mistenkelige forhold som er blitt anmeldt av Aktivt Rovdyrvern. Barth Eide svarer blant annet at «….det er viktig å presisere at det er tillatt å bruke feller til fangst av enkelte viltarter, inkludert rovvilt….ulovlige feller eller ulovlig bruk av feller er selvsagt ikke tillatt..». Nei, det siste kan vi vel være enige om, men her trengs det en lovendring: Forby fellefangst.

I påvente av et totalforbud mot fellefangst, strengere rettsvern for ville dyr og strengere straffer for faunakriminalitet ønsker Aktivt Rovdyrvern at forvaltningen offentliggjør all dokumentasjon rundt praksisen. En må få god oversikt over antall dyr og hvilke arter som tas i fellene, statistikk over feilslag og bifangst, oversikt over alle jegere som benytter metoden, kvalitetssikring og godkjenninger av type feller. Vi vil også appellere til alle grunneiere om å nekte jakt og fangst i sine skoger.

Dagens uoversiktlige praksis er uakseptabel, men prinsipielt: hvis ingen går i fella - fordi det ikke finnes noen felle å gå i– det er dit vi skal.