Av Hans Kristian Enge (Ap), Bjørnar Tollan Jordet (SV), Johannes Wahl Gran (MDG), Charlotte Veland Hoven (KrF), Erik Ringnes (V) og Helge Thomassen (Pp)

Ap, SV, MDG, KrF, V og Pp er villige til å strekke oss litt lenger for å lande et fylkesbudsjett som sikrer viktige tilbud i Innlandet. Høyres gruppeleder Hanne A. Velure møter dette medkriseoverskrifter. Det er ikke måte på hvor uansvarlige partiene som samarbeider om fylkesbudsjettet er. Det Høyres gruppeleder unnlater å nevne er hva som er konsekvensen av Høyres egne forslag. Høyre sitt budsjettforslag kutter i tjenester og aktivitet for å slavisk rette seg etter økonomiske måltall satt i gode tider.

Da må vi spørre tilbake: Er det ansvarlig økonomisk politikk å sitte og se på at kollektivtilbudet forvitrer, kulturtilbud forsvinner og viktige tilskuddsordninger for organisasjonslivet fjernes med et pennestrøk?

Forskjellen er mikroskopisk, men allikevel tydelig: Høyre kutter over 85 millioner i de videregående skolene. Kollektivtilbudet skal i økonomiplanperioden kuttes med 280 millioner sammenlignet med 2022. Kulturtilbudet kuttes med over 30 millioner sammenlignet med vårtbudsjettforslag og det sikres ingen styrking av tannhelsa.

Bakgrunnen for dette er ifølge Høyre at man må forholde seg til vedtatte måltall. Detparadoksale er at heller ikke Høyre i sine budsjetter følger de økonomiske måltallene fylkestinget har satt. Høyre ligger riktignok 1 % nærmere måltall på driftsresultat enn det samarbeidspartiene gjør, og 2,4 % lavere i gjeldsgrad. Men hvis det er uansvarlig å ikke følge vedtatte måltall, så kan jo Høyre starte med å ta en titt i speilet.

De øvrige budsjettforslagene fra Sp, Frp og Rødt ligger stort sett mellom disse to ytterpunktene. Det er grunn til å merke seg at Aud Hove, som er ute og advarer mot å bruke lånte penger, har en gjeldsgrad som kun er 0,7 % lavere enn samarbeidspartiene.

Måltall angir en ønsket retning, men i motsetning til Høyre ønsker ikke samarbeidspartiene å akseptere massive kutt i tjenestetilbud for å oppnå måltall for enhver pris. Med mindre kroner inn i felleskassa prioriterer vi tydelig: Fokus på kjerneoppgaver, tjenester til innbyggerne i hele fylket, mindre sentraladministrasjon og en styrket sosial profil.

Vi har ikke råd til å bygge ned fylket vårt i tråd med det Høyre foreslår. I krevende tider må fylkeskommunen være målrettet i sin aktivitet, slik at vi bidrar til trygghet og forutsigbarhet. Vi ønsker aktive lokalsamfunn og fortsatt gode tilbud til innbyggerne i hele fylket.

Vårt budsjettforslag bygger Innlandet, samtidig som man ivaretar en grunnleggende økonomisk bærekraft. Høyre sitt budsjettforslag legger derimot opp til en sterkere sentralisering og økende sosiale forskjeller. Vi ønsker en annen kurs, og det er verken uansvarlig eller kostbart: det er politikk!