Dovre sine to viktigste næringer står foran store endringer - landbruket og reiselivet. Gjennom tiltaksplanene som nå utarbeides, er det allerede varslet at det kan komme begrensninger i ferdsel og gjennomfart. Dette vil ha positive innvirkninger for landbruket- gjennom mer tilrettelegging for beitebruk blant annet. For reiselivet vil det derimot ha store konsekvenser, siden vi har bygget opp store deler av næringen rundt reiseliv – ikke bare langs E6 , men moskus, villrein og våre rene og mektige fjell. Dette vil endres, fordi vi må forvalte naturen vår og ivareta villrein på en annerledes måte en vi har gjort til nå.

Noe vil skje, og gjør ikke vi det så vil storsamfunnet gjøre det for oss. 19. juni inviterte Statsforvalteren i Innlandet til innspills- og informasjonsmøte omkring tiltaksplanene, allerede her ble det skissert kun en hovedsti gjennom Rondane. Og som det viktigste for Dovre sikrer disse planene familiehyttene i Haverdalen og Dørålen. Disse er viktige ikke bare for lokale arbeidsplasser, men også fordi disse turisthyttene driver tradisjonsformidling. Noe som igjen er viktig for historien vår og ivaretakelse av landbruket som bruker fjellet som en ressurs. Setring slik som i Haverdalen er så viktig at vi må gjøre det vi kan for å motivere til fortsatt drift. Endringer på Dovrefjell vil også komme, hvordan møter vi disse for å holde verdiskapning i vår kommune?

Staten har vist at når ting blir for «vanskelige», er det lettere å bare gi omstillingsmidler. Slik som i landbruket for at bønder skal slutte eller legge om drifta. Jeg mener at Dovre som den første, ledende og mest proaktive kommunen i regionen rundt Nasjonalparkene, bør legge til rette for en stor omstilling i reiselivet vårt. Nettopp ved å bruke naturen vår til turisme på en bærekraftig måte.

Konkrete eksempler på dette kan være å tilrettelegge for en sykkelsti langs Rondanevegen, tilrettelegge for økt bruk i områder like utenfor nasjonalparkene, med feks flere innkikkspunkt og attraksjoner som viser vår rikholdige historie og dyreliv. Jeg mener ikke at vi skal stenge fjellene våre for ferdsel, men vi må tilrettelegge for at tilreisende bruker lokale guider og tilbydere i større grad. Fricampere må sluses inn til tilrettelagte plasser og vi må utarbeide miljø- og besøkstrategier. Tilreisende som kommer hit, må fristes til å legge igjen penger lokalt. Vi må ha fokus på særegenhet, lokalmat og råvarer fra regionen, som igjen bør belønnes gjennom feks redusert moms på spisesteder. Dette for å kunne konkurrere med «fast-food» tilbydere langs veien. Kompensasjonsordningene må komme fra statlig hold.

For å få eit sterkere lokalt selvstyre må vi må ta eierskap i fjellene, naturen og de ville dyra våre. På en slik måte at vi sikrer lokal verdiskapning og eget reiseliv. Og da kan vi vise at vi tenker og planlegger langsiktig, bærekraftig og helhetlig rundt de vernede områdene våre. Og dermed skape mer forutsigbarhet for næringa vår. Jeg håper at Dovre Kommunestyre blir med på at vi sammen tar et krafttak, og får med Statsforvalteren og Regjering på et skikkelig omstillingsarbeid for det lokale reiselivet vårt.