Av Ole Mathias Rønaasen, 2. Kandidat for Senterpartiet til Fylkestingsvalget

Arbeidslivet trenger fagarbeidere. Dessverre ser vi at grunnskolen i alt for stor grad forbereder elevene på å gå videre på høyere utdanningsinstitusjoner, på bekostning av praktiske fag. Dette må vi endre for å sikre en arbeidsstyrke som er rustet for fremtiden.

Vi trenger en mer balansert tilnærming i grunnskolen. Det er viktig å gi elevene muligheten til å velge og utforske forskjellige retninger, både teoretiske og yrkesfaglige. Ved å introdusere elementer av yrkesfaglig opplæring tidligere i utdanningsløpet, for eksempel gjennom praksis eller valgfag, kan vi gi elevene en bedre forståelse for de mulighetene som finnes innen yrkesfaglige karrierer. Dette vil ikke bare hjelpe elevene med å ta informerte valg om sin fremtid, men også bidra til å fylle det økende behovet for fagarbeidere. Veldig mange som kunne blitt dyktige fagarbeidere får aldri gleden av å oppleve det.

Ved å prioritere yrkesfaglig opplæring og eksponering mot praktiske yrker i grunnskolen gir vi elevene muligheten til å utforske forskjellige karriereveier og utvikle praktiske ferdigheter. Med et arbeidsliv som står overfor store endringer med utviklingen innen kunstig intelligens og automatisering er det viktigere enn noen gang å ha en balansert grunnskole som gir gode muligheter for å velge bredt når det kommer til yrkeskarrierer senere i livet.

For samfunnet må tilby utdanninger tilpasset fremtidens behov, både av hensyn til storsamfunnet og den enkelte elev.