Av Arnfinn Ruset, gruppeleder Dovre Senterparti

Langtidsplanen skal nå behandles i Stortinget og vedtas før sommeren. Det er ventet at planen får stor tilslutning blant alle partier i Stortinget.

Dovre Senterparti har hatt mulighet til å påvirke denne planen, både gjennom innspill til Senterpartiet sentralt, og i innspill gjennom Forsvarsforum Innlandet som Dovre kommune er medlem av. Dette har vi i stor grad benyttet oss av, blant annet gjennom Bengt Fasteraune som er «vår» mann på Stortinget og Forsvarspolitisk talsperson for Senterpartiet, gjennom Gruppeleder Arnfinn Ruset, og ikke minst gjennom Ordføreren i Dovre, Magne Vorkinn, som har talt våpenskolens sak i Forsvarsforum Innlandet.

I planen er det skissert en omfattende økning også i Heimevernet. Volumet i Heimevernet skal økes fra dagens 40.500 til 45.000. Det skal opprettes 3 nye innsatsstyrker, blant annet for å bedre ivareta oppdrag lang kysten. Det skal opprettes et nytt HV-distrikt (HV-07) i Agder.  Heimevernet skal også tilføres nye kapasiteter som panserbekjempelse og luftvern.

Dette vil også få konsekvenser for Heimevernets våpenskole på Dombås. Eksempelvis vil dette medføre et økt utdanningsbehov og dermed behov for flere kurs ved våpenskolen. Opprettelsen av nye avdelinger og innføring av nye kapasiteter er det våpenskolen som må utvikle og detaljbeskrive.

Heimevernets våpenskole er en helt sentral avdeling for Heimevernet og har ansvar for all utdanning av offiserer, befal og spesialister i Heimevernet. Videre er våpenskolen en sentral aktør i utviklingen av Heimevernet gjennom strukturutvikling og ivaretakelse av Heimevernets styrkestruktur, konseptutvikling, Forskning og Utvikling, materiellanskaffelser, samt evaluering av operativ evne for Heimevernets avdelinger. Sist, men ikke minst, forvalter Heimevernets våpenskole fagansvaret for Objektsikkerhet for hele Forsvaret på vegne av Forsvarssjefen. I dette ligger arbeid med regelverk, utdanning, kontroll og veiledning for hele Forsvaret for å bidra til en enhetlig og helhetlig evne til å sikre Forsvarets verdier.

Med den signaliserte økningen i Heimevernets struktur vil det være avgjørende å tilføre våpenskolen på Dombås økt kapasitet da våpenskolens oppgaver vil øke tilsvarende med en økning av Heimevernet. Dette gjelder både utdannings- og utviklingsoppgavene. Økningen i kapasitet gjelder både en økning i personellressurser og kompetanse, samt investering i eiendom, bygg og anlegg for å kunne fasilitere et økt utdanningsbehov. For å kunne rekruttere personell til Våpenskolen vil det være viktig å kunne tilby tilfredsstillende bo- og arbeidsforhold. Her er det særlig behov for kvarter for pendlere, men med en økning i personell og utdanningsvolum vil det også være behov for økning i kontorer, lagre og undervisningsfasiliteter.

Det er gledelig å registrere at i forbindelse med fremleggelsen av langtidsplanen er det signalisert at våpenskolen vil få 60 millioner til et nytt bygg på Dombås. Ytterligere detaljer må vi vente på til langtidsplanen er vedtatt, og en konkret fremdriftsplan er utarbeidet.