av Eldrerådet i Lesja v/ Asbjørn Espeseth

Saken er derfor nå lagt ut til høring med frist 2. april.

Vi som nå arbeider i eldrerådet i Lesja, har stilt oss til rådighet på grunn av engasjementet vårt for eldre, hvor vi arbeider for rettighetene og forholdene til de eldre i Lesja kommune.

I retningslinjene for Eldreråd på Regjeringen.no står det at eldrerådsmedlemmene skal være de eldre i kommunen sitt talerør, og brobygger mellom den eldre befolkningen og kommunen sine administrative og politiske ledelse. Videre står det at rådsmedlemmene må sette seg inn i de eldre sin situasjon for best å kunne representere de.

Det er et svært stort ansvar å ta på seg. Skal vi som eldrerådsmedlemmer bli pålagt å være representanter og talerør for langt flere mennesker? Vi har ikke tatt på oss og er ikke valgt til å representere mennesker i alle aldre med ulike funksjonsnedsettelser.

Eldrerådet har nettopp gjennomgått en opplæring som skulle gjøre oss rusta til å arbeide med eldrepolitiske saker.

Vi har vært i kontakt med Pensjonistforbundet Oppland og nestleder i Eldrerådet Innlandet. Begge presiserer fordelene med et råd som står alene og råder oss til å arbeide for et eget råd for eldre.

Kommuneloven § 5-12 pålegger kommunene separate råd. Pensjonistforbundet sier at terskelen for å slå sammen disse rådene bør være svært høy. Sammenslåingen må begrunnes svært godt siden kommunen innvilger seg selv et unntak fra en lovpålagt plikt.

De sier videre at de eldre i samfunnet vårt er underrepresentert i kommunestyrene. Derfor er eldrerådet et viktig medvirkningsorgan for de eldre. Ved en sammenslåing vil rådene få mindre innflytelse enn hver for seg. Det innebærer en svekkelse av eldre og personer med funksjonsnedsettelser sine juridiske retter til medvirkning.

Eldrerådet i Lesja er satt sammen av flest pensjonister. Vi håper, at vi tross alder, kan bidra og gjøre en god jobb for de eldre i de neste 4 årene. Blir vi derimot pålagt å representere flere aldersgrupper og få flere oppgaver, er vi redd belastningen blir for stor. Vi har ikke engasjert oss og stilt oss disponible for å representere andre enn eldre. Dette er en stor aldersgruppe i vår kommune. Personer over 65 år representerer nå vel 20 % av Lesjas totale befolkning.

Vi mener at det ikke vil være en god løsning for noen av rådene med en sammenslåing. Begge er best tjent med to råd. Det tror vi at de med funksjonsnedsettelser og vil være tjent med. Tenk å være en ung funksjonshemmet som skal bli representert av Eldrerådet i kommunen. Verdig?

Vi vil på det sterkeste oppmode alle som er direkte involvert, om å bidra til at personer med funksjonsnedsettelser, også får sitt eget råd i kommunen med personer som best kan representere denne gruppen i det politiske arbeidet.

Dersom kommunestyret vil gå for en løsning med sammenslåing av rådene, må vi vurdere om vi er villig til å ta på oss en mye større oppgave, enn det vi var forestilt, da vi gikk inn i dette arbeidet. Det er mulig å be om å fratre fra vervet i Eldrerådet, og vi håper at det også kan være mulig på bakgrunn av at arbeidsoppgavene er betraktelig endret.

Vårt sterke ønske og råd til kommunestyret i Lesja kommune er at det opprettholdes to råd, et råd for eldre og et råd for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Med hilsen

Eldrerådet i Lesja

Asbjørn Espeseth, Jostein Kolstad, Grete Marry Brøste,

Erik Slettahaug, Henny Skarphol, Aud Einbu