Av Oppland Bygdeungdomslag v/Magnus Gravseth Morken

Arbeidserfaring er positivt for mennesker. Det gir en følelse av samhold og tilhørighet, man tjener egne penger, og man tar del i samfunnet.  Å få arbeid virker positivt på ungdommen, og vil bidra til å tidlig kunne danne seg erfaring. I dag er mange unge arbeidsledige, som sliter med å få jobb. Vi i Oppland Bygdeungdomslag mener at det må legges til rette for at ungdommen kommer i arbeid!

Nylige tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at hele 11,5 prosent av unge mellom 15 og 24 år er arbeidsledige eller uten skole. Mange sliter med å få jobb og lærlingeplass, de søker på alt de kan finne som er rettet mot deres kompetanse, men uten hell. Mye skyldes coronaviruset. Mange unge som jobber, blant annet innen reiseliv og salgsarbeid, mistet jobbene sine da samfunnet brått stengte ned for to år siden.

Mange permitterte gjør at det blir konkurranse om arbeidsplassene. De med mer erfaring og fagbrev kommer som oftest foran de som kommer rett fra skolebenken med svært lite yrkeserfaring. Det gir store utfordringer for nyutdannede å komme inn på arbeidsmarkedet. Får man ikke jobb, får man ikke erfaring. Når man blir eldre og ikke har noe erfaring, blir man mindre attraktiv enn de yngre, og man kommer inn i en ond sirkel. Vi i Oppland Bygdeungdomslag vil unngå at dette skjer.

Det å være arbeidsledig i ungdommen kan gå utover mer enn det økonomiske, det kan også berøre det psykiske. En svensk studie fra tidsskriftet European journal of public health viser til at det ser ut som arbeidsledig ungdom har økt sannsynlighet for å forbli arbeidsledige i godt voksen alder. Grunnen til dette er ifølge Rådet for psykisk helse at folk blir motløse og lei, gnisten forsvinner i takt med at jobbsøknadene hoper seg opp. En jobb er så mye mer enn en inntektskilde. En jobb er med på å gi noen en tilhørighet og identitet, samtidig som man også kan føle mestring og trygghet. En jobb kan derfor være nøkkelen til ett godt liv, noe vi i Oppland bygdeungdomslag unner all norsk ungdom!

Det må legges til rette for at de unge får en sjanse til å komme seg i arbeid, for å sikre en god arbeidsstyrke i fremtiden. Ikke bare for at de skal sikres økonomisk, men bidra til at de trives bedre. Vi må sørge for at det skapes rom for at de unge får plass til kunne bygge opp arbeidserfaring og god lærdom. Dette kan gjøres ved at staten oppretter et fond der bedrifter kan søke om støtte for å ta inn unge arbeidssøkere. Det kan også gis mer praksis gjennom skolen i samarbeid med lokale bedrifter. Vi ønsker en økning av eksisterende tilskudd tillærebedrifter, for å gjøre det mere gunstig også for dem.

Det trengs arbeidskraft i fremtiden også!