Av Aud Hove (Sp) og Anne Lise Fredlund (Sv)

Det er med forundring vi ser hvordan Arbeiderpartiet har tenkt å følge opp det valgresultatet de oppnådde i fylkestingsvalget 2023 i Innlandet og hvordan de arbeider med å inngå avtaler for å sikre seg styring av fylkeskommunen og bygge og utvikle hele Innlandet. Var det dette velgerne i Innlandet ville ha?

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti hadde en avtale med Ap om å gå videre med forhandlinger for å få fram en avtale basert på valgresultatet. Nå kommer det fram at Ap hele veien har jobbet for å få til et valgteknisk samarbeid med H med ulike parti i loopen. Det kan se ut som at de ikke var interessert i en samarbeidsavtale i det hele tatt?

Det er sikkert mange som spør om dette er et valgteknisk samarbeid eller om det er noe mer, spesielt når det også skal samarbeides om fylkesbudsjett. Resultatet ble i tillegg avklart i løpet av en dag gjennom en prosess Thomas Breen kaller for en realpolitisk vurdering. Han er visstnok trygg på at et samarbeid med H og Mdg gir de beste mulighetene til å få gjennomført mest mulig AP politikk. I tillegg sier han «Vi vil sitte i førersetet derfor velger vi H og Mdg som vi har god kjemi med og sammenfallende interesser for utdanning, arbeidsplassutvikling og nasjonal posisjonering av Innlandet». Det er jo ikke tvil om at dette blir noe mer enn et valgteknisk samarbeid.

Sp og Sv ønsker vekst, utvikling og nye muligheter, akkurat som fylkestingsrepresentant Bjørn Jarle Røberg-Larsen (Ap) sa i valgkampen: I motsetning til Høyre som står for kutt, nedleggelser og avviklinger.

Sp og Sv ønsker gode, politiske prosesser for å utvikle hele fylket. Vi vil prioritere mer drift og vedlikehold av fylkesveiene våre og at vi jobber etter godt-nok-prinsippet. Vi ønsker mer busser på veiene og en god planlegging for mindre transportbehov av både personer og varer.

Vi vil prioritere regional utvikling i tett samarbeid med kommuner, regioner og næringslivet på veien til det grønne skiftet. Vi må sikre verdikjedene fra jord til bord og fra stubbe til hus. For å lykkes med dette må vi sikre forskning og utvikling og støtte opp om de gode kompetansemiljøene vi har innenfor bioøkonomi.

Vi vil prioritere å styrke Innlandet sin rolle som et viktig beredskapsfylke, både når det gjelder matforsyning, forsvar og en infrastruktur som binder Norge sammen. Vi er også et viktig fylke med tanke på fornybar energi.

Vi vil prioritere å utvikle utdanningstilbudet i alle regionene for at ungdommene våre skal kunne få den utdanningen som arbeidslivet trenger. Vi vil opprettholde en distriktsvennlig og desentralisert skolestruktur for å unngå lange reiseavstander, sikre arbeidslivets behov og elevenes rettigheter.

Vi er ikke med i politikken for å spille et høyt spill, men for å gjennom samarbeid finne gode løsninger på både utfordringer og muligheter.

Sp og Sv skal gå i opposisjon med sterk motivasjon til å jobbe for det som våre velgere har stemt på.