Vil stenge HV-skolen

Det fagmilitære rådet fra forsvarssjefen foreslår å stenge HV-skolen på Dombås, og flytte avdelingen til Værnes.

Det fagmilitære rådet foreslår igjen å legge ned HV-skolen på Dombås, og flytte den til Værnes. Bildet er fra skytebana i Lieslia, et av anleggene til HV-skolen.   Foto: Astrid Kvam Helset

Heimevernets Skole- og Kompetansesenter

På Heimevernsskolen på Dombås er det i dag 46 årsverk. De første kursene på Dombås startet allerede i 1947

  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVSKS utdanner omlag 1 ​200 befal per år
  • Våpenskolen har 52 ansatte, inkludert 10 befal knyttet til befalsutdanningen ved Garnison Porsanger. Siden oppstarten er det produsert 76 000 befal ved kompetansesenteret, hvorav 3 600 utenlandske offiserer. 1. august 2009 ble Heimevernets befalsskole flyttet fra Værnes til garnisonen i Porsanger og HVSKS ansvaret for avdelingen.
Fagmilitært råd

Forsvarssjefens fagmilitære råd er Forsvarets stemme inn i regjeringens arbeid med en ny langtidsplan. Etter at forsvaret har lagt frem sine råd, avgjøres den fremtidige strukturen i Stortinget. Den neste langsiktige planen for Forsvaret skal vedtas i juni 2016.

HEIMEVERNET

Heimevernet utgjør cirka 70 prosent av Forsvarets styrker, og belaster tre prosent av det totale forsvarsbudsjettet.

  • I dag er 45 000 soldater fordelt over 11 Heimevernsdistrikt. Det er i tillegg tre skoler, HVSKS på Dombås, Heimevernets Befalsskole (HVBS) i Porsanger, som styres fra Dombås, og Sjøheimvernets utdannings- og kompetansesenter (SHVUKS) i Bergen.
Nyheter

I dag, den 1. oktober ble det fagmilitære rådet lagt frem til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

I det fagmilitære rådet foreslås Heimevernets Skole- og Kompetansesenter (HVSKS) lagt ned på Dombås, og flyttet til Værnes. Heimevernets befalskole (HVBS) i Porsanger, som administreres av HVSKS på Dombås, foreslås også flyttet til Værnes.

To alternativer

Forsvarssjefen legger frem to alternativer, en anbefalt struktur med økte budsjettrammer, og et alternativ dersom dagens budsjettnivå videreføres. I begge alternativene er HVSKS foreslått flyttet.

I det fagmilitæret rådet ber forsvarssjefen om økte budsjettrammer, og mener en videreføring av dagens økonomiske rammer innebærer at Forsvaret må bygges ytterligere ned.

Forsvarssjefen vil legge ned HV-11 distriktet, som har base på Setnesmoen på Åndalsnes, og Sjøheimvernet, som er organisert under totalt ni av landets heimevernsdistrikter, og har et kurs- og kompetansesenter i Bergen.

Avhending av bygningsmasser
Det er ikke omtalt i rådet hva en flytting av HVSKS vil koste. I kostnadsberegningen for perioden 2021–2028 dersom forsvarssjefens ønsker blir fulgt, utgjør økte driftskostnader 41 milliarder kroner, 600 millioner kroner av disse er personellrelaterte omstillingskostnader.

I anbefalningene står det at eiendom, bygg, og anlegg skal avvikles på stedene som skal legges ned. For Dombås står det at HVSKS skal flyttes til Værnes i tidsperioden 2017-2020.

I perioden 2021-2028 vil eiendom, bygg og anlegg til HV-skolen på Dombås avhendes og selges, dersom Forsvaret får økte budsjettrammer.

Dersom dagens budsjettnivå videreføres, er ikke avvikling av anleggene på Dombås omtalt.

Ikke plass på Værnes

Det er også forslag om å flytte Luftforsvarets befalsskole og tekniske utdanning på Kjevik ved Kristiansand til Værnes.

Dagens base på Værnes har ikke plass til skolesentrene, og da må det eventuelt bygges nytt.

Grunnlaget for å flytte er blant annet for at utdanningen både i Luftforsvaret og Heimevernet skal samlokaliseres.

Reduserer i sør, øker i nord

Antall mannskap i Heimevernsstaben skal reduseres fra dagens 42 000 til 30 000. Samtidig vil rådet at to nye innsatsstyrker tilføres med 250 personell, som skal kunne styrke HV-17 eller andre distrikt. HV-17, distriktet i Finnmark skal få økt kampkraft.

Økningen i HV-17 og de nye innsatsstyrkene skal realiseres ved nedlegging av HV-11 og Sjøheimevernet, samt justeringer innen ledelse og stab.

Det betyr at styrkene i sør reduseres, for å frigjøre ressurser til nord.

Underfinansiert

Grunnlagene for rådet viser at det er store etterslep i Forsvaret, og at endringer i trusselbildet og den teknologiske utviklingen gjør at det kreves større endringer i Forsvaret.

Dagens struktur er allerede underfinansiert med 180 milliarder kroner i et 20-års perspektiv, innleder rådet med. Forsvarssjefen er bedt om å bruke økonomiske utvikling som tilsier et økende budsjett på 0,5 prosent vekst.

I oppdraget gitt av forsvarsministeren, er det noen områder regjeringen ber spesielt om fagmilitære råd. Blant annet at det skal sikres en kostnadseffektiv og bærekraftig forsvarsstruktur, legges til rette for effektive bidrag til samfunnssikkerheten, og sikre fremtidig personell- og kompetansebehov.