Klager på avslag

Forsvarsbygg har nå sendt klage på avslaget de fikk om å fjerne veger i Hjerkinn skytefelt.
Nyheter

Klagen er sent til Lesja kommune via Structor på Lillehammer. Lesja kommune ville ikke tillate fjerning av vegn før verneplanprosessen for det tidligere skytefeltet er ferdig, og viser samtidig at dette i kommuneplanen er et område for friluftliv. Lesja kommune begrunner også med at de kan avslå tiltak som inngår i et verneforslag.

Hindrer stortingsvedtak

Structor, ved Harald Snippen, viser til den samme paragrafen i Naturmangfoldsloven siden fjerning av vegene ikke har innvirkning på vernet og det er av vesentlig samfunnsinteresse.

- Etter vår vurdering er man her i en situasjon der vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig at tillatelse gis. I denne forbindelse vises det til stortingsvedtaket av 1999 med tilhørende krav om at Hjerkinn skyte- og øvingsfelt skal være tilbakeført til naturen innen 2020. Stortingsvedtaket av 1999 var et viktig avbøtende tiltak for opprettelsen av Regionfelt Østlandet, skriver Snippen.


Sier nei til vegfjerning

Lesja kommune gir ikke tillatelse til fjerning av veg i det tidligere skytefeltet.

Han viser til at fjerning av veg ikke vil føre til at verneverdier vil gå tapt, men heller det motsatte.

- Vi vil påpeke at strekningen som er omsøkt fra vår side, er fra bommen ovenfor Grisungvatna gjennom Grøndalen og fram til Dovre grense, samt adkomstvegen til Maribu innover til Bru Maribu, hvor brua skal fjernes. Ingen av disse strekningene er det åpnet for at skal bestå, står det i klagen hvor de også påpeker at hvis vedtaket blir stående, så kan dette medføre at stortingsvedtaket av 1999 med tilhørende krav om at Hjerkinn skyte- og øvingsfelt skal være tilbakeført til naturen innen 2020, ikke lar seg gjennomføre.

Forvaltningsstyret i Lesja skal behandle klagen.

Dersom kommunen opprettholder vedtaket om avslag på søknaden om vegfjerning, går klagen til Fylkesmannen i Oppland, som også er prosjekteier av verneplanprosessen på Hjerkinn.