Kan ta ansvaret for Snøheim-vegen

DNT Oslo og omegn vil ta over Snøheimvegen, dersom ingen andre vil ta ansvar for vegen.

Omdiskutert vegstrekning Den endelige avgjørelsen om Snøheimvegen skjer under budsjettforhandlingene av Stortinget i år.  

Nyheter

Det kom frem under behandlingen av Dovre kommunes høringssvar til verneplanen for tidligere Hjerkinn skytefelt.

– Vi har sagt at vi kan ta ansvar for vegen, men da må vi ha inntekt fra skyttelbussen, sier Jan Erik Reiten, leder for avdeling hytter og ruter i DNT Oslo og omegn, til Vigga.

Forskere har gjennom flere år med forskning kommet frem til «at skyttelbussregimet ser ut til å fungere tilfredsstillende med tanke på målet om å bevare villreinens trekk og arealbruk i tidligere Hjerkinn skytefelt, og at det ikke er tilrådelig å reversere tiltakene med skyttelbussregime.» Fylkesmannen stiller krav i verneplanutkastet om at en eventuell opprettholdelse av vegen og skyttelbuss vil kreve en stabil drift i overskuelig fremtid.

DNT Oslo og omegn ønsker å beholde vegen der på grunn av sin turisthytte Snøheim.

– Det er ikke veg og buss vi primært vil drive med, men vi gjør det hvis vi må, sier Reiten.

Om det blir DNT som tar over drift og vedlikehold, kan det bli allerede fra neste år. Villreinsenterets oppdrag om å drifte skyttelbussen er ferdig i 2017.

Statsgrunn

Statsskog er grunneier av vegnettet i det tidligere skytefeltet, og Forsvaret har hatt leieavtale i alle år. Statsskog har gitt innspill til Miljødirektoratet og i høringsinnspillet sitt til verneplan at de ikke vil ha ansvar for vegen.

– Men vi stiller oss åpne for at andre kan ta over ansvaret, med en forutsetning om en avtale på at det blir liggende på vår grunn, sier eiendomskonsulent i Statsskog, Trond Berger.

I leieavtalen om skytefeltet fra 50-tallet mellom Forsvaret og Statsskog står det at veger ikke skal fjernes etter avtalen opphører. Men at Forsvret skal sette landskapet i stand slik at det ikke skjemmer landskapet, eller byr på fare for mennesker eller dyr. Statsskog påpeker i sitt høringsinnspill at det er viktig å «lytte til de innspill som kommer fra bruksrettshavere/ fjellstyrer slik at deres utøvelse av rettigheter i minst mulig grad blir påvirket av vernet. Samtidig er det viktig å ta vare på villreinen samt annen sårbar fauna og flora.»

Går for mildere vern

Dovre kommunestyre behandlet sitt høringsinnspill til verneplanprosessen denne uken. Kommunestyret støttet rådmannens innstilling om å gå for vernealternativ to, med justeringer. De vil ikke ha biotopvernområde langs Snøheimvegen, og beholde vegnettet forbi Semontjønnin ved Grisungen.

Kommunestyret støtter rådmannens innstilling om å regulere sykling langs Snøheimvegen, med bakgrunn i Horisont Snøhetta og erfaringene med skyttelbussregimet.

Med forslaget om å fjerne biotopvernområdet og øke arealet på landskapsvernområdet, også kalt brukssonen, vil sykling bli tillatt langs vegen, men det er mulighet til å gi begrensinger innenfor enkelte perioder.

– I kommunestyret ble det også diskutert om sykling burde tillates i andre perioder enn det alternativ to foreslår. Særlig kan dette være aktuelt under reinsjakta for å legge forholdene best mulig til rette for jakt, som er en vesentlig del av forvaltningen av villreinstammen, skriver Knut Nytun (Sp) i en e-post til Vigga.

Han skildrer at de indre delene av feltet og området langs Kolla er viktig for å opprettholde rotasjonstrekket, men for å kunne beholde vegene og muligheten til å kunne bruke området i alle sammenhenger, må det inngås noen kompromiss.

– Dette er nok ett av de, men det betyr ikke at vi sier at sykling forbys, sier Nytun til Vigga. (Artikkelen er oppdatert etter første publisering, red anm.)

I alternativ to er det foreslått å tillate sykling langs Snøheimvegen mellom 1. juni og 15. juli.

Dovre kommune ønsker også en felles forvaltningsplan for alle verneområdene i og rundt Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark blir vedtatt før verneforskrifter og restriksjonsnivå endres.