Lokalpolitisk seier

Etter ti år er endelig regionalplanen for Dovrefjellområdet en realitet, og i Lesja er lettelsen stor.
Nyheter

Tirsdag la kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) frem departementets konklusjon og endelige vedtak angående regionalplanen for Dovrefjellområdet, og en fornøyd Lesja-ordfører konstaterer at de i stor grad har lyttet til lokale interesser.

Lokaldemokratiet ble hørt
- En viktig lokalpolitisk seier, smiler Mariann Skotte (Sp).
Hun viser særlig til det ene punktet i vedtaket, som sier at grensa for nasjonalt villreinområde ned mot Lågen/Rauma skal følge vernegrensa for Dalsida landskapsvernområde, og ikke trekkes lenger ned mot dalbunnen, helt i tråd med det kommunen selv har ønsket seg.
- Dette har det vært jobbet med i flere år før min tid i politikken, og på tvers av partier. Jeg vil særlig trekke frem Hanne Velure (H) sin utrettelige innsats, men også min partikollega Aud Hove (Sp) på Fylkestinget, som har snakket Lesja sin sak i denne saken, sier Skotte.

Naturlig sammenfall av grenser
- Jeg er enig i at et slikt sammenfall av grenser er naturlig, og vil forenkle forvaltningen av området, uttaler Sanner.
80 prosent av Lesja er allerede vernet, og ett av de viktigste momentene i denne seieren, mener både Skotte og Velure, er at områdene i dalføret nå er under ren lokal forvaltning, noe som åpner for helt andre utviklingsmuligheter enn det som ville vært mulig innenfor et verneområde.
 

Stolt av innsatsen
Hanne Velure har vært med i styringsgruppa for planen, og har fulgt hele prosessen gjennom ti år.
- Det var nettopp mangelen på respekt for den lokale råderetten og kunnskapen som fikk meg inn i politikken for ti år siden, og nå er jeg svært, svært glad og lettet over Sanners endelige vedtak i denne saken, sier en fornøyd Velure.
- Når jeg tenker på hvor mye ressurser dedikerte kommuneansatte har lagt i dette arbeidet for å sikre lokalt handlingsrom blir jeg ydmyk og stolt. Det viser at de som sitter med den lokale kunnskapen vet best hva som tjener både vern og bruk best, så vel i administrasjonen som i politikken, sier Velure.