Kraftig skyts fra Frich

Øyvind Frich (Ap) kom med kraftig skyts mot ordfører, rådmann og eiendomsskatt i sin interpellasjon under mandagens kommunestyremøte i Dovre.

Øyvind Frich (Ap) gikk hardt ut i sin interpellasjon til ordfører. Han ville ha svar om blant annet eiendomsskatt og personvern.  Foto: Monica Hjelle

måtte svare: Ordfører Bengt Fasteraune (Sp) måtte svare på interpellasjonen fra Øyvind Frich (Ap).  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Frich stilte blant annet spørsmål rundt rådmannens anslag om at kommunen kom til å gå 10 til 15 millioner i underskudd, hvilket var en del av grunnlaget for å videreføre og utvide eiendomsskatten.

- I stedet gikk kommunen flere millioner i overskudd i 2016. Hvorfor skal vi få en ny skatt, når grunnlaget for vedtaket om eiendomsskatt er tuftet på faktiske feil, undret Frich, og viste til at Dovre kommune er blant de dyreste i Norge på kommunale avgifter.

Hestehandel

Eiendomsskatten var i forrige periode vedtatt avskaffet fra og med 2018. Det ble senere gjort nytt vedtak om videreføring, samt utvide den til å omfatte alle hjemmelshavere. Frich gikk langt i sine antydninger om at Høyres representant, Fred Arne Hessen, som for øvrig hadde meldt frafall til møtet, hadde bedrevet hestehandel og godtatt eiendomsskatt for å få gjennomslag for fotballhall på Dombås. Frich stilte også spørsmål ved om rådmannen hadde mistet den økonomiske oversikten i kommunen, i og med at det varslede underskuddet i 2016 i realiteten var snudd til et overskudd.

- Burde eiendomsskattevedtaket vært reversert, når det blir gitt feil opplysninger om kommunens økonomiske situasjon, spurte Frich.

Budsjettsprekk

Arbeidet med å kartlegge alle bygningene som skal omfattes av eiendomsskatten hadde en vedtatt ramme på 1,6 millioner kroner. Rammen sprakk da det viste seg at Dovre kommune ikke har matrikkelført alle bygninger, og det måtte gjøres en ekstra jobb med dette.

- Hvordan skal de ekstra kostnadene dekkes inn, ville Frich ha svar på.

Frich satte søkelys på saken om at personnumrene til hjemmelshaverne i kommunen ble lagt ut på postlistene på Dovre kommunes hjemmesider.

- Har rådmannen forstått at dette er en alvorlig hendelse, og satt i verk tiltak for at dette ikke skal skje igjen, spurte Frich, og mente at dette føyet seg inn i en rekke saker som rådmannen har hatt, som skaper negativt omdømme for kommunen.

En rekke feil

- Spørsmålene fra Frich inneholder en rekke feil, udokumenterte påstander og anklagelser som setter navngitte personer i et dårlig lys, startet ordfører Bengt Fasteraune sitt tilsvar til interpellasjonen.

Han bekreftet at kommunen gikk med overskudd i 2016, men poengterte at dette ikke hadde skjedd uten flere tiltak.

- Kommunen har hatt negativ økonomi i mange år. Det er kontinuerlig behov for å effektivisere driften og balansere inntekter og kostnader. Jeg reagerer mest på at vi blir beskyldt for ikke måtte spare penger. Det har stått folk fra avdelingene i kommunen, på flere kommunestyremøter og fortalt hva de har gjort for å spare penger. Vi har vært informert om budsjettendringer hele veien. Vi er ikke i noen annen økonomisk situasjon enn det rådmannen har skissert. Det er bare å se på regnskapet, slo han fast, og minnet om at alle vedtak om eiendomsskatt var gjort i kommunestyret.

- Og det er feil å påstå at Høyre, med sin ene representant, var på vippen, la ordføreren til.

Gjort tiltak

På spørsmål om skatte- og avgiftsnivået i Dovre, presiserte ordføreren at Dovre kommune har selvkost på vann og avløp. Han sa også at kommunen hadde gjort tiltak for å unngå ytterligere avgiftsbelastninger på innbyggerne.

- Vi stoppet utbyggingen av vann og avløpsnettet frem til Texaco, fordi dette ville øke de årlige avgiftene ytterligere. Sannheten er at vi har redusert de kommunale avgiftene for en gjennomsnittsbolig i kommunen, med tre prosent det siste året, sa Fasteraune.

Ordføreren beklaget videre at budsjettet for eiendomsskatten var overskredet, og sa at det ikke var noe i veien for å diskutere eiendomsskatten dersom andre inntekter kommer til.

- Men akkurat nå sikrer eiendomsskatten at kommunens tjenester kan videreføres på en bedre måte, poengterte han.

Omdømme

Ordføreren beklaget også hendelsen med personnumrene som lå ute i full offentlighet på kommunens nettsider.

- Dette er menneskelig svikt, og ingen rutinesvikt, og det skulle selvsagt ikke ha skjedd. Kommunen fjernet informasjonen kort tid etter at de ble informert om feilen, vi har varslet datatilsynet og vi har også oversikt på IP-adressene til de få personene som rakk innom siden den korte tiden det lå ute, forsikret han.

Knut Nytun (Sp) gikk helt til slutt på talerstolen og stilte spørsmål til Frichs interpellasjon.

- Hva er motivet med å bringe en slik tirade av påstander inn i kommunestyret? Du snakker om omdømmebygging. Dette var ikke konstruktivt i så måte, tordnet han.

Frich mente selv han hadde sine ord i behold.

- Det var flere tynne forklaringer, men jeg føler jeg har fått frem poenget. Vi har overskredet budsjett til eiendomsskatt, og vi har lagt ut sensitive opplysninger, avsluttet han.