Vil ta ut 15 moskus

249 moskus på Dovrefjell i fjor. Nå er det ønske om at moskusstammen på Dovrefjell skal reduseres med 15 dyr.

Det tilrådes et uttak på 15 moskus på Dovrefjell i år.   Foto: Anne Marie Aa.

Nyheter

Fylkesmennene i Oppland og Trøndelag har sendt sin anbefaling til Miljødirektoratet.

De tilrår at Miljødirektoratet vedtar uttak av ca. 15 moskus på Dovrefjell som et bestandsregulerende tiltak.

- Det er et mål at uttaket og bringer bestanden nærmere målet i forvaltningsplanen om at bestanden ikke bør overstige 200 vinterdyr. Det er videre mål om at uttaket reduserer konflikten mellom mennesker og moskus, bedrer sykdomsutfordringene hos moskus, og bedrer kjønns- og aldersstrukturen i bestanden. skriver de i sitt brev.


Utenfor kjerneområdet

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fikk i 1991 delegert ansvaret for forvaltningen av moskus på Dovre. I dag har alle berørte fylkesmenn en viktig rolle i arbeidet med moskus, men det er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som koordinerer. Statens naturoppsyn ivaretar det praktiske arbeidet, i samarbeid med lokale forvaltningsmyndigheter.

De tilrår at Miljødirektoratet vedtar uttak av moskus på Dovrefjell i perioden 1. mars til 1. september. Uttaket retter seg spesielt mot moskus som oppholder seg utenfor kjerneområdet, og i områder der det er kort avstand for dyrene å vandre til områder der det kan oppstå konflikter mellom mennesker og moskus.

Redusere konflikter

Det er et mål at uttaket reduserer konflikten mellom mennesker og moskus. Uttaket anbefales rettet mot moskus som oppholder seg utenfor kjerneområdet, samt i kjerneområdet hvor det erfaringsmessig er kort avstand for moskus å vandre til områder hvor det oppstår konflikter mellom mennesker og moskus.

- Moskus på vandring vekk fra kjerneområdet til befolkningsrike områder vil kunne medføre situasjoner hvor det oppstår fare for personsikkerheten. Erfaring med moskusen på Dovrefjell viser at det årlig oppstår situasjoner hvor moskus vandrer ut av kjerneområdet. Slike individer kan regelmessig opptre nært bebyggelse eller nært sterkt trafikkerte veier og jernbane. De siste årene er det avlivet flest moskuser av sikkerhetsmessige grunner sørøst for kjerneområdet I dette området er det mye menneskelig infrastruktur, skriver fylkesmennene i sitt brev.

Flere eldre kyr

Det er også mål om at dette uttaket bedrer sykdomsutfordringene, og bedrer kjønns- og aldersstrukturen i bestanden. I følge forvaltningsplanen for moskus på Dovrefjell skal moskusen ivaretas innenfor et kjerneområde på 340 kvadratkilometer i kommunene Oppdal, Dovre og Lesja. I planen står det at vinterbestanden ikke bør overstige 200 individer. Ved siste minimumstelling i mars 2017, ble det registrert minst 249 moskus. I 2017 var det en registrert avgang på 26 individer. Det planlegges en ny telling i før slutten av april i år. De siste årene er andelen unge dyr registrert under vintertellingen redusert med rundt 10 prosent. Reduksjonen i andel unge dyr er i stor grad forårsaket av sykdom. Andelen eldre kyr har i mange år vært mellom 30 og 40 prosent.  De siste tre årene har andelen økt med rundt 10 prosent. Andelen eldre okser har med få unntak vært relativt stabil mellom 15-20 %. Under vintertellingen i 2017 ble det registrert minst 114 eldre kyr.

- For å bedre kjønns- og aldersfordelingen er det ønskelig med stor andel eldre kyr i uttaket. Det vil også på sikt kunne dempe produksjonen slik at det blir enklere å nå målet om at bestanden ikke bør overstige 200 vinterdyr, skriver fylkesmennene.

Sykdomsproblemer

Det har vært problemer med blant annet lungebetennelse hos moskusstammen på Dovrefjell. Man tror at sannsynligheten for smitteoverføring fra sau til moskus øker med størrelsen på moskuspopulasjonen. Vinteren før et stort utbrudd av lungebetennelse sommeren 2012, var populasjonen rekordstor med nærmere 300 vinterdyr. Veterinærinstituttet har med bakgrunn i erfaringer de siste årene foreslått 200 dyr i vinterbestanden som et fornuftig maksantall.  

Fylkesmennene mener det vil være fornuftig å bruke noen år på å få bestanden ned til 200 dyr. De oppfordrer også til at man unngår å skape fluktadferd, ved at økt felling vil gjøre at dyrene får økt frykt for mennesker. Derfor mener de det beste er å enten ta ut enkeltdyr som har forlatt flokken, eller hele grupper.