Ønsker omsorgsboliger i stedet for helsehus

Omsorgsboliger i stedet for helsehus. Det er forslaget fra rådmann Willy Sægrov, når det gjelder nybygg og renovering av Lesja sjukeheim.

Kommunestyret i Lesja behandler en ny plan for Lesja sjukeheim onsdag kveld. 

Nyheter

Dette skal både formannskap og kommunestyre i Lesja behandle under møtene de skal ha onsdag 14. mars. Rådmannen ønsker å justere prosjektet med seks omsorgsboliger, i stedet for kontorlokaler til helsehusfunksjoner. Kostnadsrammen blir foreslått økt med til 57, 2 millioner kroner. Dette vil komme i tillegg til en oppdragering av ventilasjon og interiør i eksisterende helsehus. Går kommunestyret for dette prosjektet vil det bli et totalt lån på 61, 2 millioner kroner til prosjektet. I forhold til kommunens voksende lånegjeld og kommende eldrebølge ser rådmannen det som en bedre økonomisk løsning å bygge omsorgsboliger inn i sjukeheimen.

Enstemmig forslag

Rådmannens forslag kommer etter et enstemmig vedtak fra kommunestyremøtet i Lesja i desember. Her ble det vedtatt at kommunen skal tilpasse driften uten å beregne mer eiendomsskatt. Det ble også vedtatt at økonomiplanen skulle revideres, med tanke på å fremskynde bygging av nye omsorgsboliger. I november 2016 ble det vedtatt at omsorgsboliger skulle komme som byggetrinn to i dette prosjektet.

Strukturendinger

- Lederteamet har diskutert at en større investering i omsorgsboliger vil være vanskelig for driften å bære når vi snart skal se på strukturendring av blant annet skoler, og nedjustering av fleksible tilbud til innbyggerne på flere områder for å klare dagens økonomiplan for kommende år, skriver rådmannen.

De mener at dersom helsehuset beholdes der det er i dag, vil det sikre aktivitet i sentrum. Rådmannen mener fire millioner til ny ventilasjon og noen mindre oppgraderinger vil sikre gode nok lokaler for dagens helsetjenester. Alternative med å bygge frittstående omsorgsboliger på en senere tidspunkt vil bli betydelig dyrere, og belaste driften i større grad.

- Dyre investeringer må ofte finansieres gjennom reduserte stillinger. Dette er et ubestridelig faktum, og noe som ligger til ledelsesansvaret vårt å unngå, skriver rådmannen.

Sjokkert

- Jeg fikk rett og slett sjokk over at en slik sak kan sendes ut bare seks dager før kommunestyremøtet. Det er også ei saksutredning som ikke sier noe om økonomien i det nye prosjektet, sier Gry Sletta, leder i Lesja Arbeiderparti.

Hun reagerer på at det kommer et stort forslag til endringer i planene om nytt helsehus og sjukeheim bare 14 dager før anbudet skal sendes ut. Skissen for nytt helsehus og ombygging av dagens bygg er detaljprosjektert, og klart for å bli lagt ut på anbud.

- Jeg mener dette er en veldig rar måte å angripe en sak på. Den økonomiske situasjonen er ikke noe som har dukket opp den siste måneden, sier hun.

Burde ha skjønt det

- Dette kommer jo av et enstemmig endringsforslag som ble gjort i desember?

- Vi burde ha tatt tegningen da og skjønte at det lå i kortene, innrømmer hun.

Sletta ser behovet for omsorgsboliger, men mener løsningen med helsehus i tilknytning til sjukeheimen er en god løsning.

- Dette er faglig anbefalt. Vi vet at det blir stadig flere oppgaver som blir tillagt kommunene, som krever mer samhandling. Da vil dette være et godt og framtidsretta bygg å jobbe i, dagens helsehuslokaler holder ikke mål, mener Sletta.

Hun sier at det ikke er tvil om at flere av leilighetene på Lesjatun er dårlig, men sier dette er vedtatt i byggetrinn to.

Må prioritere

Ordfører Mariann Skotte (Sp) mener at en slik sak ikke burde komme som noen overraskelse, nettopp med tanke på det enstemmige vedtaket som ble gjort av kommunestyret i Lesja i desember.

- Når den økonomiske situasjonen er slik som den er må vi prioritere ut fra behov. Omsorgsboliger og hensynet til de eldre er viktig, sier hun.

Hanne Velure (H) er glad for at denne saken endelig kommer.. Hun viser til at slik saken ligger i dag vil Lesja kommunes gjeldsgrad øke til 100 prosent i 2021.

- Den maksimale gjeldsgraden er 60 prosent. Omsorgsboliger vil gi inntekt, det vil ikke kontorer i et helsehus. De eldre vil ha omsorgsboliger, det er dem vi må lytte til, sier Velure.

Hun mener det er dårlig politisk arbeid å gjøre et vedtak som det ble gjort i helsehussaken, uten at det blir vist til hvor man skal hente midlene fra. Hun mener heller ikke at et slik sak bør komme overraskende på noen.

Lytt til fagfolk

- Kommunens gjeldsgrad er ikke ukjent. . Vil man ha inn noe, må noe annet gå ut, sier Velure.

Hun mener Lesja kommune ikke har råd til å la være å prioritere når det kommer til kommunens pengebruk.

- Hvis man ikke kan økonomi bør man lytte til dem som kan det. Hvis ikke vi gjør det selv vil Fylkesmannen gjøre det. Og Lesja fortjener ikke å komme på Robek-lista på nytt, sier hun.