Hele bygda i fokus i kommuneplanen

Viktige framtidsplaner for Lesja var tema under denne ukens kommunestyremøte.

Kommunestyret i Lesja hadde diskusjoner rundt kommuneplanen i grupper for å se på de store linjene.  Foto: Astrid Kvam Helset

Nyheter

Lesja kommune er i gang med revidering av kommuneplanen. Den skal ferdigbehandles i løpet av denne kommunestyreperioden. Under denne ukens kommunestyremøte gikk saksbehandler Trond Stensby gjennom de rundt 30 forskjellige innspill som har kommet til arealdelen av planen etter høringsrunden. Mange av innspillene dreier seg om å gjøre arealer tilgjengelig for hytteutbygging.

– Alle vil legge ut tomter til hyttefelt, men det er ingen som vil legge ut tomter til næring, kommenterte Einar Utgaard (Sp).

Stort tema

Kommunestyremedlemmene skulle ha gruppearbeid i etterkant av Stensbys orientering. Dette var noe flere fant vanskelig, da det ikke ville være tid til å gå nøye inn i hvert innspill. De var også redde for å legge for konkrete føringer for administrasjonen tidlig i prosessen, og at det er vanskelig å planlegge for noe man ikke vet hva er.

Hele bygda i fokus

Løsningen ble at de så på de mer generelle linjer. Spredt boligbygging over hele bygda, mulighet for næringsareal over hele bygda, arbeid med kryssing av jernbanen, ikke bygge ned for mye landbruksareal, mer fleksibilitet når det kommer til dispensasjonssøknader og hytteutbygging var av innspillene som kom fra gruppene. En ny adkomst til Lordalen var også tema. Her har det vært over 10 møter med berørte parter om temaet, uten at man har nådd fram til en løsning.

Si ja til det meste

– Vi må si ja til så mye som mulig i planen. For selv om vi er positive så kommer det høringsparter som kan lage trøbbel for oss i etterkant, oppfordret Kristin Nyhagen (H).

– Vi må gjøre planene fleksible for oss selv og dem som vil utrette noe i bygda. Vi kan ikke la dem bli en hemsko, sa Bjørner Flittie (Sp).

Prioriterte oppgaver

Det er valgt ut noen planoppgaver som er prioritert i perioden. Dette er samfunnsdelen av kommuneplanen, arealdelen av kommuneplanen, landbruksplan, utmarksplan, klima- og energiplan og trafikksikkerhetsplanen. Planen kommer til offentlig ettersyn i løpe av året.