– Alle områder må bidra

Ordfører Bengt Fasteraune sier at kutt i kommunens økonomi vil bli fordelt på alle, det er ikke bare en sektor som må ta støyten.

Formannskapet i Dovre behandler forslag til økonomiplanen i neste møte.  

Nyheter

Torsdag drøftet formannskapet i Dovre økonomiplanen. I Viggas artikkel (som nå er redigert) ble ordfører Bengt Fasteraune sitert på at et kutt på fem millioner ville bety store kutt i lærerstillinger. Dette kom feil fram i Viggas artikkel.

– Dette ble sagt som et eksempel. Det er  noe ingen ønsker, og det er ikke slik vi skal gjøre det, sier Fasteraune.

Ordføreren sier kuttene skal fordeles på det forskjellige avdelingene i kommunen, det er ikke oppvekst som skal stå for hele beløpet. Totalt er det 4,8 millioner kroner som skal spares inn i perioden, det meste av dette må kuttes i løpet av neste år.

Fasteraune håpes politikerne kan enes om varige løsninger som kan gi innsparinger, slik som da en avdeling på Fredheim ble nedlagt. Planen om et nytt bofellesskap innen helse- og miljøarbeidertjenesten ligger fortsatt inne, da nytenking og ny struktur her kan gi positive utslag i det lange løp.

Administrasjonen skal komme med et forslag til økonomiplan for de neste fire årene til neste formannskapsmøte i Dovre, 26 september.

For 2018 har kommunestyret regulert budsjettet, og vet at det vil gå i underskudd. Dette skal dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Dovre kommune hadde budsjettert med et netto driftsresultat på kr 330.000. På grunn av merforbruk i miljøarbeidertjenesten og hjemmetjenesten lå det i juni an til et negativt resultat på 3,3 millioner kroner.