Klima- og miljøminister Ola Elvestuen «reåpner» Dovrefjell nasjonalpark

Lørdag 29. september markerer Elvestuen utvidelsen av nasjonalparken.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer til Hjerkinn.   Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet

Nyheter

Det var den 20. april i år at Kongen i statsråd bestemte at Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark skal utvides med over 130 kvadratkilometer. Samtidig ble Hjerkinn landskapsvernområde på 45 kvadratkilometer opprettet.

– Vernet bidrar til å ta vare på en viktig del av leveområdet til villreinen i Dovrefjell, og – når naturrestaureringen i skytefeltet er sluttført - til å bevare et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem og et vakkert og egenartet landskap på vei tilbake til naturtilstanden, sier Dovrefjell nasjonalparkstyre i en pressemelding.

Det er nasjonalparkstyret som inviterer til markeringen som skal gå for seg på Viewpoint Snøhetta. I tillegg til Elvestuen skal representanter fra Fylkesmannen i Oppland, Forsvarsbygg, Norsk villreinsenter og Norsk institutt for naturforskning bidra. Ingeborg Dalheim og Sol i skuggeskog står for de musikalske innslagene.