Fra i dag er det slutt på registrering av udøpte barn

Den norske kirke har ikke lenger tilgang til å innhente opplysninger om nyfødte barn fra Folkeregisteret, uten foreldrenes samtykke.

Fra i dag er det slutt på at alle barn av Den norske kirkes medlemmer får invitasjon til dåp.   Foto: Den norske kirke

Generalsekretær i Human-Etisk forbund, Trond Enger, er glad for endringen.   Foto: Human-Etisk forbund.

Nyheter

Fram til i dag har det vært slik at alle barn som er barn av foreldre som er medlemmer i Den norske kirke har blitt skrevet inn som tilhørige. Dersom barnet har blitt døpt har det blitt fullt kirkemedlem. Hvis foreldrene ikke aktivt har meldt ut barnet, vil tilhøringstatusen stå til barnet fyllet 18 år. Da strykes statusen automatisk.  I kirkeloven blir barn ansett å høre inn uner Den norske kirke som tilhørig fra fødselen av, hvis en av foreldrene er medlem. Det er til enhver tid rundt 130.000 tilhørige i kirkeregisteret.

Dette innebærer at Den norske kirke ikke kan sende ut invitasjoner til dåp til udøpte på samme måte som tidligere. Den norske kirke er bekymret for hva dette har å si for dåpstallene. Andre tros- og livssynsorganisasjoner er glade for endringene i folkeregisterloven som fører til dette.

– En seier for livssynsfrihet og en styrking av barnas personvern, sier Human-Etisk Forbunds generalsekretær Trond Enger i en pressemelding.

Han mener dette er en relevant sak for mange i Norge, siden mange har opplevd at barna deres står registrert i Kirken uten at de har døpt dem eller på annen måte signalisert at de ønsker medlemskap der.  Det er ikke bare kirken som mister sin til gang til informasjon fra Folkeregisteret på grunn av endringer i folkeregisterloven, det gjelder alle tros- og livssynsamfunn.

Kirken sier de kommer til å beholde de tilhørige dehar i registeret, men at uten tilgang til Folkeregisteret vil det ikke være mulig å registrere nye tilhørige fortløpende.

Den norske kirke sier de ikke mottar offentlig støtte per medlem. De mottar støtte over statens og kommunenes budsjetter ut fra kirkepolitiske føringer i Statsbudsjettet og kommunenes forpliktelser i henhold til kirkeloven. Variasjoner i antall medlemmer i Den norske kirke påvirker ikke kirkens budsjetter direkte.

– De offentlige overføringene til Den norske kirke delt på antall medlemmer og tilhørige i kirken utgjør imidlertid beregningsgrunnlaget for de andre tros- og livssynssamfunnene. Derfor er det viktig for Den norske kirke at registeret over medlemmer og tilhørige er korrekt, skriver de på sine hjemmesider.

Det ble døpt 30 268 i Den norske kirke i 2017. Andelen døpte 1-åringer blant barn av medlemmer og tilhørige bosatt i Norge var 76 prosent i 2017. I 2001 ble 81,4 av norske barn døpt. 71 prosent av befolkningen var  medlemmer eller tilhørende av Den norske kirke ved utgangen av 2017. Det utgjorde 3 740 920 personer. I tillegg kommer medlemmer bosatt i utlandet. I 2017 valgte 15 582 å melde seg ut av kirken, mens 2 466 meldte seg inn, i tillegg til de 30 268 døpte. Tilsvarende tall for 2016 var 41 077 utmeldte og 3 147 innmeldte. (kilde: www.kirken.no)