Mattilsynet har avdekket brudd på dyrevelferden i 627 dyrehold

Så langt i år har Mattilsynet i region øst gjennomført tilsyn med dyrevelferd i mer enn 1400 dyrehold.

Overvektig hund pga for lite mosjon. Det betyr dårlig velferd for hunden.  Foto: Mattilsynet

Nyheter

– Mattilsynet jobber for å hindre at dyr lider. Det er viktig at vi i en tidlig fase kommer i kontakt med dyreeier som har utfordringer, slik at vi kan gi veiledning, samt gi beskjed om å få på plass forbedringer for å hindre framtidig lidelse for dyra, sier regiondirektør i region øst, Wenche Aamodt Furuseth i en pressemelding.


Mattilsynet har et tett samarbeid med kommunene i sin region. Det vil si i Buskerud, Vestfold, Telemark, Vestfold, Hedmark og Oppland. De har også tett kontakt med bondeorganisasjonene, og ulike regionale aktører innenfor husdyrnæringa, for å dele kompetanse om dyrevelferd og bedre varslingen ved svekket dyrevelferd.

– Vi har kontakt med de lokale dyrevernorganisasjonene og samarbeider med dem i saker der vi mener det er hensiktsmessig. Erfaring tilsier at bedre samhandling kan forebygge alvorlig vanskjøtsel av dyr, sier hun.

Mattilsynet region Øst mottok 2728 bekymringsmeldinger på dyrevelferd i perioden 1.januar til 31.august 2018. Dette er en økning på 32 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. 70 prosent av bekymringsmeldingene gjaldt hund, katt eller hest.


I samme periode gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 1427 dyrehold. Det ble oppdaget større eller mindre brudd på regelverket i 44 prosent av disse dyreholdene.

– Et regelbrudd betyr ikke alltid at dyr lider, sier Aamodt

De har fattet vedtak om forbud mot aktiviteter i 12 dyrehold i perioden. Av dette var fem produksjonsdyrehold og sju kjæledyrhold.


– Vi bruker overtredelsesgebyr hyppigere for å legge press på dyreholdere til å ta vare på dyra sine. Vi bruker overtredelsesgebyr for å forebygge senere regelbrudd, både hos den som har fått gebyret og andre. Overtredelsesgebyr brukes gjerne ved regelverksbrudd som har opphørt og der handlingen ikke er alvorlig nok til at saken anmeldes til politiet, sier Aamodt.

Det er fattet vedtak om overtredelsesgebyr i seks dyrehold, av dette er to produksjonsdyrehold og fire kjæledyrhold.


– Tvangsmulkt brukes for å tvinge frem at dyreholder etterkommer et pålegg gitt av Mattilsynet. Tvangsmulkten virker etter sin hensikt dersom vedtaket oppfylles innen den fastsatte fristen, slik at det ikke blir nødvendig å effektuere mulkten, sier direktøren.

Dette gjelder 28 produksjonsdyrehold og seks kjæledyrhold.


15 dyrehold har blitt anmeldt til politiet. Her finner vi åtte kjæledyrhold, seks produksjonsdyrhold og ett annet dyrehold.

– Vi prioriterer tilsyn der vi tror sjansen er størst for at dyra ikke har det bra, sier regiondirektør Wenche Aamodt Furuseth.

Hun presiserer at resultatene fra tilsynet derfor ikke er representative for bransjen eller dyreholdet i Norge, men for de mest risikoutsatte dyreholdene. Historikk, lokalkunnskap og innkomne bekymringsmeldinger er våre viktigste kriterier for å vurdere risikoen