Nå avgjør Sykehuset Innlandet hva som skal skje med Bredebygden

Sykehuset Innlandet avgjør i dag hva som skjer med Distriktspsykiatrisk senter på Bredebygden i Sel.

Tirsdag ble det demonstret mot nedleggelse utenfor rådhuset i Sel. I dag skal Sykehuset Innlandet avgjøre saken.   Foto: Guro Vollen/Dølen

Nyheter

Styret i Sykehuset Innlandet (SI) skal i dagens møte ta stilling til en rekke omstridte omstillingsforslag kommer til å bli vedtatt i dagens styremøte.

Styret viser til Sykehuset Innlandets faglige og økonomiske utfordringer. Det er variasjon i tilbudet til pasientene, små fagmiljøer, en utfordrende rekrutteringssituasjon, fallende trend i antall nyhenviste pasienter til somatiske avdelinger og en samlet beleggsprosent ved sengepostene på under 85 prosent. I tillegg vil foretaket få en reduksjon av opptaksområdet fra 2019 når ansvaret for spesialisthelsetjenester til Kongsvingerområdet overføres til Akershus universitetssykehus. Styret forutsetter at det arbeides helhetlig med tiltak på foretaks- og divisjonsnivå og at tiltak som gjennomføres bidrar til å samordne tilbudene og bedre ressursutnyttelsen for å sikre faglig og økonomisk bærekraft.

Sykehuset Innlandet sier de  har faglige og økonomiske utfordringer. Det er flere små fagmiljøer, en utfordrende rekrutteringssituasjon og variasjon i tilbudet til pasientene, og at resultatene etter september viser at nær alle divisjoner har underskudd og således en utfordrende driftssituasjon.

Spesialisthelsetjenesten i psykiatri opererer med senger på to nivåer, døgnplasser på sykehus og DPS med poliklinisk, ambulant, dag- og døgntilbud. Sykehuset Innlandet sier utviklingen de siste årene har gått i retning av økt fokus på den polikliniske og ambulante delen av behandlingen og mindre bruk av døgnplasser, og at sammenlikninger gjort i Helse Sør-Øst i 2018, viser at Sykehuset Innlandet ligger høyere på drift og bruk av døgnbehandling ved de distriktpsykiatriske sentrene enn andre helseforetak i regionen og noe lavere på poliklinisk behandling.

De mener divisjonen må fortsette å dreie behandlingstilbudet fra døgn til poliklinisk og ambulant behandling. og at dette er riktig faglig utvikling og i tråd med andre helseforetak i Helse Sør-Øst. De mener at døgndriften på DPS’ene i divisjonen foregår i dag på så mange steder at det øker sårbarheten i driften.

Tilbudet er i dag differensiert på diagnose/problemstillinger hvor akuttilbudene ligger på henholdsvis Lillehammer og Gjøvik, mens Bredebygden og Aurdal har elektiv virksomhet.

De ønsker at DPS Bredebygden skal samlokaliseres med Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter.

 – Her ligger allerede poliklinikken samlokalisert med Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter og døgnenheten har startet et omfattende ambulant tilbud til pasienter i NordGudbrandsdal som ønskes samlokalisert med Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter på Otta. Foretaket fortsetter dialogene med kommunene for å vurdere hvordan Factteam/samhandlingsteam kan utvikles og hvordan spesialisthelsetjenesten kan bidra med et døgntilbud i samarbeid med kommunene på det lokalmedisinske senteret på Otta, skriver SI.

Fact-team er fleksible samhandlingsteam som gir kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester til pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblematikk.

Aksepterer ikke nedlegging

Ordførerne i nord- og midtdalen har reagert kraftig på forslaget om nedleggelse.

– Vi risikerer at et fagmiljø bygget opp over flere tiår blir utradert uten at et tilfredsstillende, alternativt tilbud er på plass. Dette vil være kritisk for brukerne og deres familier og for helsetilbudet i Gudbrandsdalen. En nedlegging gjennom et hastevedtak høsten 2018 kan vi selvfølgelig ikke akseptere, skriver de i en felles kronikk.

Ordførerne mener konsekvensen ved nedlegging av Bredebygden vil med nødvendighet bli en kraftig svekkelse av det psykiske helsevernet i Gudbrandsdalen.

De sier at i følge styret og ledelsen i SI skal omstilling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet og planlegging av et nytt hovedsykehus bli basert på at «Vi skal desentralisere det som kan desentraliseres og sentralisere det som må sentraliseres».

­– I vår støtte til omstilling og til ambisjonen om et nytt hovedsykehus har vi stolt på at dette ville bli overført til praktisk handling, skriver ordførerne.