Kommunestyremøte i Dovre:

Ampert rundt økonomiplanen

Stemningen var til tider svært amper da økonomiplanen for 2019 til 2022 var oppe til behandling under kommunestyremøtet mandag.

Dovrelista la frem en alternativ økonomiplan, og fikk støtte fra Aps representanter, men ble nedstemt av de øvrige kommunestyremedlemmene.  Foto: Monica Hjelle

– Slik det er lagt frem nå, overlater vi avgjørelsen om skolestruktur til foreldrene, mente Dovrelistas Magne Botten.  Foto: Monica Hjelle

Øyvind Frich (Ap) ville ha klarhet i stillingsstopp og lederlønninger.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Rådmann Halvor Nissen innledet redegjørelsen med å stadfeste at kommunen har gode tjenester.

– Det krever sitt for å få til disse nullbudsjettene, og da skal det heller ikke så mye til for at noe går galt, sa han.

Fire hovedårsaker

Økonomisjef Jon Arve Tøndevoldshagen orienterte om situasjonen. I økonomiplanen er det lagt opp til store innsparinger på flere felt, grunnet trangere tider for kommunen.

Lavere utbytte fra Eidefoss, flyktninger som Dovre kommune ikke lenger mottar, tunge brukere innenfor helse og omsorg, samt redusert statlig tilskudd til dette, og lav skatte- inntekt og rammetilskudd, som blant annet henger sammen med folketallsnedgangen i kommunen, ble nevnt som de fire hovedårsakene.

– Ikke mange ledere

Rådmannen rettet uoppfordret en pekefinger mot spekulasjoner om at det er mange ledere i Dovre kommune.

– Her i Dovre er lederne fagpersoner og saksbehandlere, presiserte han.

Tallene for 2019 gir en indikasjon på at inntektene må øke med fem millioner kroner for at kommunen skal kunne opprettholde dagens driftsnivå.

– De siste syv årene har Dovre kommune ligget blant de 20 prosent beste kommunene i landet. Det betyr også at vi driver dyrt, sa rådmannen.

Stillinger og lønn

Dette fikk Øyvind Frich (Ap) til å reagere.

– Jeg er lei av å høre om Kostra-tallene, fordi man får ut omtrent det man vil av disse, utbrøt han og etterlyste resultater fra den pågående levekårsundersøkelsen.

Han spurte om planleggingsstrategien var for kortsiktig, og sa man ikke kom utenom en diskusjon rundt stillingene i kommunen.

– Vi drar på oss den ene stillingen etter den andre. Over 80 prosent av kostnadene i kommunen er lønnskostnader. Vi må se på lønn til ledere og stillingskutt. Rådmannens lønn har økt med 16 prosent over tre år, tordnet han.

Det ble diskusjon rundt påstandene, og denne toppet seg da Frich spurte rådmannen om han bor i, og dermed skatter til, Dovre kommune, hvorpå rådmannen svarte nei.

Rådmannen forklarte at lederlønningene var økt i tråd med nabokommunenes nivå.

– Vi ligger heller bak enn foran nabokommunene i lønn, så disse påstandene synes jeg representanten Frich bør legge frem dokumentasjon på. Når det gjelder stillinger har vi stillingsstopp, men enkelte stillinger har vi ikke noe valg om, fortsatte han.

Skolestruktur

– Det er sagt at det ikke skal være en skolestrukturdebatt, men med det forslaget som er lagt frem, er det lagt opp til en innsparing på oppvekst på 1 million kroner. Slik det gjøres her overlater vi avgjørelsen til foreldrene, og det er en avgjørelse som vi politikere bør ha ryggrad til å ta selv, slo Magne Botten (Dovrelista) fast.

Dovrelista la frem et eget forslag til økonomiplan, der blant annet en større tyngde av innsparingene var lagt på administrasjonen.

Ikke mer belastning

Knut Nytun (Sp) mente det ikke var riktig å pålegge kirkerådet en innsparing på 4,5 prosent, når de øvrige hadde blitt pålagt tre prosent.

– Kirkerådet har vist vilje til å spare tidligere også, men det er ikke rett at de skal bli mer belastet enn andre, sa han og fremmet et forslag om å senke innsparingene til kirkerådet fra 150 000 kroner til 100 000 kroner.

Nytuns endringsforslag ble vedtatt. Dovrelistas forslag til alternativ økonomiplan ble nedstemt med fem mot ti stemmer, og det opprinnelige forslaget ble dermed vedtatt.