Langdryg diskusjon før utgiftskutt i Dovre

Kommunestyret i Dovre gikk for rådmannens innstilling.

Guri Ruste (Dovrelista) hadde regnet på kostnadene per elev i Dovre, når administrasjonsutgiftene er trukket fra.  

Nyheter

Dermed fordeler de ekstra innsparingene for 2019 seg slik: Oppvekst skal spare 1,5 millioner kroner, det skal spares 900 000 kroner på vakanser som er kjent per data, på vikarbruk, kontorutgifter, utstyr og kurs skal det spares 1,6 millioner kroner. Disse innsparingene kommer i tillegg til de 4,1 millioner kronene som ble vedtatt da økonomiplanen ble behandlet i oktober.

Politikerne i Dovre brukte lang tid på å behandle saken. Godt over tre timer gikk det før vedtaket ble gjort. Arbeiderpartiet og Dovrelista stemte for innstillingen med sitt eget forslag, de ble nedstemt av Senterpartiet og Høyre - som gikk for sitt tilleggsforslag samt rådmannens innstilling. Det ble vedtatt at det skal bli sett på alle virksomhetsområder i forhold til struktur og økonomi, og at alle samarbeidsavtaler skal bli gjennomgått og vurdert. Blant annet ønsker politikerne at det skal bli sett på avtalen med Innlandet Revisjon, Regiondata, Gudbrandsdalstinget og andre fora.

Dovrelista og Arbeiderpartiet foreslo blant annet å selge kommunal eiendom, redusere investeringsbudsjettet og redusere rådmannens og formannskapets disposisjonsfond. De foreslo også å redusere utgiftene til politisk administrasjon og styring.

Det tok lang tid før tall i det hele tatt ble nevnt. Rådmann Halvor Nissen sa at det for mange distriktskommuner er trange tider, og oppfordret til å jobbe opp mot sentrale politikere.

Knut Nytun (Sp) mente det var usikkerhet blant politikerne.

– Vi er enige om utgangspunktet. Situasjonsforståelse er veldig viktig. Jeg tror ikke flertallet i Dovre vil merke den store forskjellen neste år, men vi vil nærme oss kunstig åndedrett på sluttet av året. Vi får ikke mer inntekter med det første, det må vi bare akseptere. Har vi grunnlag for å redusere det vi skal redusere nå? Jeg mener at vi ikke har det. Jeg vet ikke hvilke konsekvenser det har å spare så mye på oppvekst, sa Nytun.

Det er forskjellig føring av kostratall i kommunene, som gjør at sammenligning med andre kommuner ikke blir korrekt. Det har allerede kommet en uventet øke på PPT-kostnader høsten 2018. Vi kan ikke ta alt fra skolene, det får vi får det igjen med PPT til høsten, sa Guri Ruste (Dovrelista)

Dovres samarbeidsprosjekter ble tatt opp igjen senere på saklista. Kommunestyret skulle behandle saken om å inngå en ny treårig samarbeidsavtale med Nasjonalparkriket reiseliv (NPR).

– Det er 300 000 kroner i året i tre år. Vi har rett og slett ikke råd til det, sa Johan Solli (Ap)

– Vi har ikke råd til å la være. De gjør oss synlige, og trekker folk hit, sa Gunvor Gauteplass (Sp)

Knut Nytun (Sp) kom med forslag om at Dovre skal inngå en ett-årig avtale med NPR i stedet for tre år. Dette ble vedtatt av kommunestyret.

Dovre kommune går for 2019 på et netto driftsresultat på 0,5 millioner kroner. Det er ved årsslutt i år rundt fire millioner kroner igjen i kommunens frie fond.