Historiske valg for både Senterpartiet og Arbeiderpartiet

Det har denne helga vært årsmøter for både Innlandet Arbeiderparti og Hedmark og Oppland Senterparti - felles for første gang i historien.

De fire på topp i Innlandet Sp er Stein Tronsmoen, Aud Hove, Kjersti Bjørnstad og Jesper Nohr.  Foto: Innlandet Sp.

Nyheter

Det har denne helga vært årsmøter for både Innlandet Arbeiderparti og Hedmark og Oppland Senterparti.

For Arbeiderpartiets del var denne helga historisk, med at de to fylkeslagene ble slått sammen til ett. I Senterpartiet ble det gjennomført et felles fylkesårsmøte for de to lagene.

Hos begge partier var det høstens kommende kommune- og fylkestingsvalg som var i fokus. Dette valget er det første i det kommende Innlandet fylke, en sammenslåing som trer i kraft ved nyttår.

Innlandet Sp hadde i helga årsmøte på Hamar. Det var 380 delegater som deltok. De valgte Aud Hove fra Skjåk på toppen av fylkesvalglista. Ellers finne vi Olav Røssum fra Nord-Fron på sjetteplass og Turi-Elise Kaus fra Ringebu som nummer 14. Mariann Skotte fra Lesja står som nummer 21.

Innlandet Ap arrangerte årsmøte på Lillehammer. Der var 250 delegater samlet. Der ble Nord-Frons ordfører Rune Støstad valgt som nestleder. Ringsakerordfører Anita Ihle Steen ble valgt som leder. Even Aleksander Hagen fra Sel topper fylkesvalgslista. Ivar Vistekleiven fra Vågå står på 13. plass. Håkon Noren fra Lesja står på 25.plass.

Ingen ulvesone

Senterpartiet mener Innlandet har et stort potensial innen bioøkonomi, og at foredling av ressurser her vil skape både små og store arbeidsplasser. De ønsker at flere ressurser skal foreldes lokalt i fylket, jobbe for matproduksjon i hele fylket og vern av dyrka mark. Senterpartiet ønsker også en desentralisert skolestruktur, der skolene skal utnytte lokale og regionale fortrinn. De vil opprettholde alle de videregående skolene som er i dag. De vil også øke statusen til yrkesfaglige utdanninger.

Senterpartiet ønsker også en økning i årlige rammer for investering i fylkesvegnettet fra 1,2 milliarder kroner til 1,8 milliarder kroner. Partiet vil elektrifisere Røros og Solørbanen, bygge dobbeltspor fra Oslo til Jaren, ruste opp Kongsvingerbanen og knyttet Gjøvikbanen sammen med Dovrebanen.

Partiet er mot at regionreformen fører til sentralisering, og mener at kommuner og fylkeskommuner ikke skal kunne bli slått sammen ved bruk av tvang. De ønsker at beslutninger skal bli tatt så nært dem som blir berørt av dem. De vil ha fokus på skjøtselsplaner for vassdragene, og et bedre vern mot klimautfordringer som flom og tørke.

Senterpartiet vil ikke ha ynglende ulv i Norge, og vil fjerne ulvesone. De vil legge vekt på regional og lokal forvaltning, og et bestandsmål for rovdyr som gjør beitebruk mulig. De vil ha ambulanser med kort responstid og videreutvikling av spesialisttjenester i hele fylket. De vil også legge til rette for kulturbasert næring, og styrke kulturminnevernet.

Vil følge rovviltforliket

Arbeiderpartiet ønsker også en grønn satsing på bioøkonomi, med nye bærekraftige arbeidsplasser. De ønsker blant annet redusert olje- og gassvirksomhet og strengere krav til produksjon av dyrefôr.  De vil også ha en ny mjøsaksjon, mikroplast og overgang til engangspapp. Partiet vil også ha et fokus på sterke distrikt er avgjørende for verdiskapingen i Norge, med en politikk som skal favne bredt og være tilpasset slik at by og land kan gå hand i hand. De vil ha en aktiv næringspolitikk i distriktene, landbruk tilpasset fremtiden, desentraliserte statlige arbeidsplasser og gode transportløsninger med blant annet differensiert drivstoffavgift.

Arbeiderpartiet ønsker at rovdyrbestandene skal forvaltes i henhold til rovdyrforliket og at rovviltnemdenes vedtak skal følges. De vil også at uttak av rovdyr skal skje raskere, også innenfor ulvesona. Partiet ønsker også mer trygghet for arbeidstakerne, og at det det skal etableres et eget arbeidslivskriminalitetssenter i Innlandet, og at fast ansettelse i hele stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. De vil opprettholde normalarbeidsdagen og forbedre dagpengeordningene for arbeidsledige og permitterte.

Innlandet Arbeiderparti vil ha et nytt sykehus med Mjøsbrua snarest mulig, og en legehelikopterbase i området ved Mjøsa. De vil at eldre skal få bo hjemme så lenge som mulig, og at staten tar en større del av regninga for ressurskrevende tjenester. Partiet støtter en tredelt permisjonsordning, slik det er i dag, og vil styrke barnevernet. De vil også avvikle hjemmelekser, og gjøre det om til skolelekser. De ønsker gratis skolemåltid skolefritidsordning.