Ingenting avgjort med skolene i Dovre

Om du har meninger om fremtidens skole i Dovre, er tiden inne for fremme disse.

Oppvekstsjef i Dovre kommune, Greta Talleraas, håper på mange innspill på høringsutkastet som nå legges ut på kommunens hjemmesider.  Foto: Monica Hjelle

Skal ungdomstrinnet og barneskolene samlokaliseres, eller skal skolestrukturen forbli som i dag. Det er blant alternativene som skal belyses. Foto. Arkiv  Foto: Arkiv

Nyheter

På oppdrag fra politikerne, og med bakgrunn i synkende elevtall og utfordrende økonomi, har administrasjonen utarbeidet en vurdering av ulike løsninger for fremtidens skole i Dovre. Utkastet er forelagt arbeidsutvalget, bestående av representanter fra politikerne, administrasjonen, skolene, FAU, samt organisasjonene ved Fagforbundet og Utdanningsforbundet, for uttalelse.

Åpen prosess

Utkastet er nå klart, og blir lagt ut til høring på kommunens hjemmesider, kommende uke. Oppvekstsjef Greta Talleraas forteller at det har vært bred enighet fra både politikere og administrasjon om at det skal være en åpen prosess.

– Det skal ikke være noen hemmeligheter, og alle kan få komme med sine synspunkter på høringsutkastet. Det blir særlig viktig å få inn stemmene som ikke er der til daglig, sier hun.

Konsekvenser uansett

Alternativene som er utredet, er alt fra dagens tilbud til sammenslåing av begge barneskolene og ungdomsskolen til én skole. Talleraas mener hovedmålet må være kvalitet i skoletilbudet til ungene i Dovre.

– Dovremodellen har der bevist sin kraft ettertrykkelig. Kommunen har ikke hatt råd til å opprettholde denne på alle trinn de siste to-tre årene. Da må vi faktisk velge – hva er viktigst, spør hun åpent.

Hun er klar på at alle alternativer vil ha sine konsekvenser. Fagmessig er det ikke forskjeller mellom skolene, men enkelte klasser har så få elever at mange sliter med å finne venner.

– Trivsel er grunnleggende for læring. Det er viktig å ta med i vurderingen, sier hun.

Ønsker bredt engasjement

Talleraas presiserer at ingenting er avgjort og håper på flest mulig innspill på høringsdokumentet.

– Høringsutkastet avspeiler at vi prøver å se ting fra ulike vinkler, og vi ønsker å engasjere hele kommunen for å få en demokratisk prosess, sier hun.

Dokumentet ligger ute til høring i to måneder, og det vil dermed være anledning til å komme med synspunkter frem til begynnelsen av juli. Den endelige avgjørelsen tas av kommunestyret, med bakgrunn i utredning og høringsuttalelser.