Setter Dovre kommunes vedtak til side - Toftelien får dele fra våningshuset

Dovre kommune har i to runder sagt nei. Nå har Fylkesmannen i Innlandet omgjort vedtaket: Ola Toftelien får likevel tillatelse til å dele fra våningshuset sitt.

Det er det gule huset saken gjelder. Fylkesmannen gir tillatelse til fradeling.  

Nyheter

Ola Toftelien søkte Dovre kommune om å dele fra våningshuset på garden Toftelien. Der ville han bo selv, mens jord, driftsbygning og skog skulle selges til nabobruket Rykhus Øvre. Toftelien har selv avsluttet driften, og ønsker at naboen skal drive jorda videre. Søknaden ble avslått av PNU-styret i Dovre i oktober i fjor. Det samme skjedde i desember, da Toftelien hadde klaget på vedtaket. Som klageinstans fikk Fylkesmannen i Innlandet saken på sitt bord, og har altså kommet til motsatt konklusjon.


Dovre kommune hadde ønske om å beholde garden som en helhet, og mener at den kan drives med egen bosetting og drift. Kommunen mener også at det vil være større muligheter for bosetting dersom garden beholdes som landbrukseiendom. Toftelien klagde, og viste til andre saker der kommunen har tillatt å dele fra kvoter, jord og skog. Han opplevde det som forskjellsbehandling. Da klagesaken på nytt ble behandlet av PNU-styret i Dovre ble det lagt vekt på at det kunne oppstå konflikter mellom framtidige eiere av huset og gardbrukeren, på grunn av møkkjøring, nattarbeid, fluer og lukt. PNU la fortsatt størst vekt på bosettingshensynet.


Fylkesmannen mener jorda vil drives bedre hvis gardbrukeren eier, og ikke leier jorda. Fylkesmannen mener også at en fremtidig eier av våningshuset vil være klar over at det foregår landbruksdrift i nærheten når de ser beliggenheten, og at kjøper da vil være innstilt på dette. Det blir konkludert med at Dovre kommune har vektlagt mulige miljømessige ulemper for sterkt, og mener at fordelene med at nabobruket får styrket sitt næringsgrunnlag overskygger mulige miljømessige ulemper.